Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

Kod: 262206
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

Wymagania psychologiczne

Jedną z ważniejszych cech pracy specjalisty INTE jest jej interdyscyplinarność. Zapytania klientów mogą dotyczyć wielu dziedzin nauki i techniki, gospodarki lub życia społecznego. Z tego względu w pracy tej lepiej będą sobie radzić osoby o dużej wiedzy ogólnej i takie, które nie mają problemów z szybkim przyswajaniem nowej wiedzy. W procesie pozyskiwania i opracowywania materiałów źródłowych, specjaliści muszą zajmować się i analizą i syntetyzowaniem informacji. Jako osoba odpowiedzialna za aktualizację wiedzy w określonym obszarze, specjalista INTE ma obowiązek stałego i rzetelnego monitorowania wybranych działów informacji. Istotna jest umiejętność jasnego przekazu – takiego, aby osoba zasięgająca informacji nie miała kłopotu z jej przyswojeniem i zrozumieniem. Wysoko rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej mogą decydować o jakości świadczonych usług. W pracy specjalisty INTE bardzo pomocna jest dobrze wyćwiczona pamięć, umiejętność utrzymania stałego poziomu jakości pracy – czyli rzetelność i metodyczna dokładność w procesie pozyskiwania informacji.

Praca specjalisty INTE składa się z poszukiwania odpowiedzi na różnorodne pytania klientów. Stopień złożoności i pilność zapytania wpływa na sposób realizacji usługi. Niezależnie od stosowanych procedur, pozyskanie informacji nie jest czynnością zawsze wykonywaną w ten sam sposób. Niekiedy problem klienta może być rozwiązany w ciągu kilku minut, innym razem będzie wymagał kontaktu z kilkoma instytucjami i zajmie okres przekraczający tydzień. Specyfika pracy na stanowisku specjalisty INTE polega więc na nieprzewidywalności kolejnych zadań przy jednoczesnym proceduralnym ograniczeniu poszukiwania źródeł informacji. Specjalista INTE zajmuje się na ogół przygotowaniem informacji na kilka lub kilkanaście zapytań równocześnie. Bardzo ważna jest więc umiejętność szybkiego przerzucenia się z jednej czynności na inną (na przykład przerwanie opracowywania pisemnej odpowiedzi na zadane zapytanie i przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z kolejnym klientem).

Specjalista INTE narażony jest na krytykę swoich działań, dotyczącą na przykład długiego czasu realizacji usługi lub jej niezadowalającą w ocenie klienta jakość. W związku z tym powinien on charakteryzować się takimi cechami jak asertywność, adekwatne poczucie własnej wartości, a także umiejętnością przyjmowania krytyki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę