Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

Kod: 262206
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Absolwenci szkół lub wyższych uczelni są zwykle zatrudniani na najniższych stanowiskach przewidzianych dla zawodu w danej instytucji. W bibliotekach osoby z wykształceniem policealnym zatrudniane są na stanowiskach młodszych techników dokumentalistów, a osoby po studiach wyższych – na stanowiskach młodszych dokumentalistów; w ośrodkach informacji odpowiednio na stanowiskach techników i specjalistów.

Stopniowo, w miarę wydłużania się stażu pracy i nabywania umiejętności zawodowych, możliwy jest awans na kolejne stanowiska. W bibliotekach naukowych najwyższym stanowiskiem w hierarchii jest starszy dokumentalista dyplomowany, w ośrodkach – główny specjalista. Tego typu rozwój można nazwać awansem poziomym, w którym nie zmienia się podległość i miejsce w hierarchii organizacyjnej instytucji.

W obrębie awansu rozumianego jako zdobywanie stanowisk kierowniczych, procedury awansu są zależne od regulaminów polityki kadrowej poszczególnych placówek. Awans może też polegać na uzyskaniu większej samodzielności zawodowej i wiązać się z „samozatrudnieniem”, tzn. samodzielnym tworzeniem placówek zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i dystrybucją informacji. W dobie eksplozji informacyjnej oraz intensywnego rozwoju gospodarczego, rodzącego zapotrzebowanie na tzw. „informację biznesową”, mającą stanowić podstawę podejmowania istotnych decyzji inwestycyjnych i produkcyjnych, informacja staje się „towarem”, którym można z powodzeniem i z finansowym zyskiem dysponować w prywatnych, specjalnie do tego celu tworzonych agencjach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę