Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

Kod: 262206
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

ŚRODOWISKO PRACY

Warunki materialne

Praca specjalisty INTE ma charakter stacjonarny. Sytuacje, w których musi on opuszczać teren miejsca pracy należą do sporadycznych, ponieważ zdecydowaną większość pozyskiwanych informacji może zebrać wykorzystując telefon i komputer z dostępem do internetu. Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych, niekiedy w miejscach składowania nośników informacji (księgozbiory, filmoteki). Głównym zagrożeniem dla zdrowia jest kurz, występujący w pomieszczeniach magazynowych – może on powodować reakcje alergiczne. Pracę wykonuje się w pozycji siedzącej, z zastosowaniem komputera – co może doprowadzić do chorób kręgosłupa i wzroku. Częste i intensywne kontakty z klientami mogą wpływać na pogorszenie się kondycji psychicznej i być podłożem do powstania stresu.

Warunki społeczne

Pracę wykonuje się raczej samodzielnie, niekiedy z udziałem współpracowników (konsultacje, lub w wypadku pracy w grupie zadaniowej). Zawód specjalisty INTE wymaga częstych kontaktów z klientami. Są to zarówno rozmowy telefoniczne jak i spotkania bezpośrednie, ponadto częstym sposobem komunikacji jest poczta email, a w obrębie współpracowników użyteczne mogą być także komunikatory internetowe.

Warunki organizacyjne

Specjalista informacji pracuje w stałych godzinach (najczęściej 8 godzin dziennie). Niewykluczona jest praca dwuzmianowa, pewną uciążliwością może być konieczność pracy w dni wolne od pracy.

Praca nie jest ściśle nadzorowana, wykonujący ją ma swobodę wyboru metod i środków realizacji zadań oraz podziału pracy na kolejne etapy, ma też pozostawioną „wolną rękę” co do rozkładu wykonywanych czynności w czasie (konieczne jest jedynie wywiązywanie się w nałożonych terminach z zadań, które tego wymagają z racji swojego charakteru: np. przygotowanie wykazu bibliograficznego prac opublikowanych w danym roku, wg stanu na dzień 31 grudnia, i oddanie go do druku w styczniu następnego roku).

Czas realizacji zadań wiąże się także z potrzebami użytkowników, którzy oczekują uzyskania informacji w określonym terminie.

Praca ma charakter rutynowy (jest oparta na ścisłych procedurach postępowania np. opracowywanie czy wyszukiwanie informacji), ale urozmaica ją różnorodność treści zawartych w opracowywanych lub udostępnianych dokumentach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę