Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista

Kod: 262101
Inna nazwa zawodu: dokumentalista

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Porządkowa : Tak
Informacyjna : Tak
Kategoria pracy
Administracja, business, zarządzanie, praca urzędnicza : Tak
Nauka i dziedziny z nią związane : Tak
Charakter Pracy
Praca z liczbami, danymi : w bardzo dużym stopniu
Praca z rzeczami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są możliwe, lecz nie konieczne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Pisemny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Za wyposażenie i maszyny : Tak
Zawodowa : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Zmysł równowagi : przydatna
Spostrzegawczość : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Dobra pamięć : niezbędna
Rozumowanie logiczne : przydatna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : przydatna
Ważne cechy
Umiejętność współdziałania : niezbędna
Niezależność : niezbędna
Samodzielność : niezbędna
Umiejętność pracy w warunkach monotonnych : niezbędna
Wytrwałość, cierpliwość : przydatna
Dokładność : niezbędna
Ciekawość : niezbędna
Przydatne zainteresowania
Naukowe : niezbędna
Urzędnicze : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Duża sprawność narządów równowagi : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z chorobą psychiczną w okresie reemisji : Tak
Głuchoniemych : Tak
Niesłyszących : Tak
Niedosłyszących : Tak
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak
Poruszających się na wózkach inwalidzkich : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Wyższe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Brak możliwości samo-zatrudnienia : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : K
Druga litera kodu : B
Trzecia litera kodu : R

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę