Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista

Kod: 262101
Inna nazwa zawodu: dokumentalista

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ostatnia aktualizacja 09.2009

W archiwum należy liczyć się z wykonywaniem cięższych prac fizycznych, jak dźwiganie i przenoszenie akt z miejsca na miejsce, ciągnięcie wózka załadowanego dokumentami czy też wchodzenie na wysokie drabiny, po akta znajdujące się na najwyższych półkach. Z tych względów archiwista powinien być osobą ogólnie sprawną fizycznie i odpowiednio silną. Zadania te zaliczane są do prac średnio ciężkich.

Jak w każdym zawodzie, tak i w tym przypadku pracownicy muszą spełnić pewne wymagania zdrowotne, zarówno w sferze intelektualnej jak i fizycznej. Charakter pracy, a dokładniej jej rezultaty i ich wpływ na różne sfery życia społecznego i gospodarczego - wyklucza osoby z jakimkolwiek stopniem upośledzenia umysłowego. Osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością nie są w stanie spełnić wymagań, wymienionych w rozdziale poświęconym psychologicznym aspektom tej profesji.

Nieco korzystniej wygląda sytuacja dotycząca osób z niepełnosprawnością fizyczną, choć i tu występuje wiele ograniczeń. Specyfika pracy wymaga dużej sprawności kończyn górnych, a w szczególności palców. Oczywiście można zatrudnić osobę na wózku inwalidzkim, ale czy taka osoba będzie archiwistą z prawdziwego zdarzenia? Ze względu na niepełnosprawność będzie mogła wykonywać jedynie wąski zakres zadań przy komputerze i przy założeniu, że pracodawca odpowiednio przystosuje i wyposaży takie stanowisko pracy.

Poza tymi ograniczeniami należy wymienić również różnego rodzaju wady wzroku uniemożliwiające prawidłowe odczytywanie treści dokumentów. Natomiast wady słuchu czy mowy w pewnych sytuacjach mogłyby nie stanowić przeszkody w tej pracy. Z pewnością pracownicy ci nie mogliby wykonywać zadań, wymagających kontaktu z interesantami.

Należy wymienić jeszcze jedno ograniczenie dotyczące układu oddechowego. Jak wcześniej wspomniano akta zawierają duże ilości kurzu, w którym rozwijają się szkodliwe dla zdrowia grzyby. Każdy archiwista spędza cześć czasu w tym środowisku, dlatego kandydaci do pracy muszą wykazać się brakiem skłonności do chorób o podłożu alergicznym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę