Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista

Kod: 262101
Inna nazwa zawodu: dokumentalista

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ostatnia aktualizacja 09.2009

         Podjęcie pracy w zawodzie archiwisty wiąże się z posiadaniem odpowiedniego wykształcenia. Najlepiej, aby było to wykształcenie wyższe historyczne ze specjalizacją z zakresu archiwistyki, ponieważ takie wykształcenie jest preferowane przez pracodawców. Jest to również poziom, który gwarantuje nabycie odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz w przyszłości, po odpowiednim stażu – możliwość awansu. Takie wykształcenie można zdobyć, np. w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w ramach 5-cio letnich stacjonarnych studiów magisterskich lub II-stopniowych 9 (licencjackich i magisterskich). Absolwent studiów magisterskich może kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich oraz poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych.

Są również inne możliwości podjęcia pracy w tym zawodzie, np. posiadanie wyższego wykształcenia nie związanego z historią i ukończenie studiów podyplomowych z archiwistyki. Minimalnym wymaganiem niezbędnym do pracy w zawodzie jest ukończenie szkoły policealnej ze specjalizacją archiwistyki, np. w Policealnym Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa w Warszawie przy ul. Żeromskiego 81. Absolwent studium ma możliwość zatrudnienia na stanowisku pomocnika archiwisty, by następnie w trakcie pracy i nabywania praktyki, stać się archiwistą.

Są to podstawowe wymagania stawiane kandydatowi do pracy w charakterze archiwisty. Dodatkowym atutem jest znajomość języków obcych np. niemieckiego czy rosyjskiego, ponieważ wiele dokumentów sporządzonych jest w innych językach niż polski.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę