Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent prawny

Kod: 261901
Inna nazwa zawodu: aplikant radcowski, inspektor ds. prawnych, referent ds. prawnych

Wymagania psychologiczne

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Osoba wykonująca zawód asystenta prawnego powinna przede wszystkim charakteryzować się analitycznym myśleniem i badawczym podejściem do problemów. Powinna także posiadać predyspozycje, czyli wnikliwość i dociekliwość do śledzenia ciągłych zmian w przepisach ustawodawczych. Asystenta prawnego powinna również charakteryzować wytrwałość i cierpliwość podczas prowadzonych spraw oraz dokładność w stosowaniu przepisów prawnych.

Inne cechy i umiejętności ważne w zawodzie to łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą przydatna, np. przy jednoczesnym prowadzeniu kilku spraw. Na stanowisku asystenta prawnego ważną cecha jest również inicjatywność – sugerowanie ciekawych rozwiązań prawnych, interpretowanie przepisów prawnych, formułowanie własnych opinii na dany temat. Ponadto systematyczność i dobra organizacja pracy, to cechy niezbędne w pracy prawnika, który musi przestrzegać obowiązujących terminów sądowych lub często krótkiego czasu przeznaczonego na realizację zadania.

W zawodzie asystenta prawnego niezbędne są zainteresowania urzędnicze, przydatne zainteresowania naukowe, społeczne i menedżerskie. Osoby zainteresowane wykonywaniem zawodu asystenta prawnego w bardzo dużym stopniu powinny przejawiać zainteresowanie prawem, historią i językiem polskim, w dużym stopniu natomiast ekonomią, informatyką, polityką, językami obcymi.

Wykonywane zadania i czynności zawodowe niezależnie od usytuowania stanowiska asystenta prawnego wymagają umiejętności logicznego myślenia, analitycznego i badawczego podejścia do zagadnienia, dokładności i cierpliwości. W zawodzie asystenta prawnego ważne są również umiejętności interpersonalne. Dotyczy to asystentów mających kontakt z klientami. W pierwszej kolejności należałoby wymienić umiejętność komunikacji. Wysłuchanie klienta, zrozumienie jego problemów oraz wyjaśnienie w zrozumiały sposób możliwości rozwiązania problemu, to główne umiejętności wynikające z potencjału interpersonalnego asystenta prawnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę