Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sędzia

Kod: 261201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Sędzia pracuje głównie w budynku sądu. Przede wszystkim na sali rozpraw, gdzie odbywają się sesje. Drugim miejscem jego pracy jest pokój sędziów, gdzie między innymi czyta akta spraw i opracowuje uzasadnienia orzeczeń.

Część sędziów - m.in. z sądów rodzinnych - musi niekiedy opuszczać budynki sądów i udawać się np. do szpitali psychiatrycznych czy domów dziecka.

Poważną uciążliwością pomieszczeń sądowych jest słabe oświetlenie, powodujące konieczność stałego korzystania ze sztucznych źródeł światła.

warunki społeczne

Sędziowie pracują zarówno indywidualnie, jak i grupowo, w trzy- i pięcioosobowych składach sędziowskich. Wymagana jest od nich umiejętność samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Łatwość porozumiewania się z innymi jest również niezbędną cechą, gdyż sędziowie na co dzień stykają się z wieloma ludźmi i ich poważnymi problemami. Takie sytuacje muszą rodzić konflikty, a i wydawane przez sąd wyroki, decydujące o czyichś dalszych losach, nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem.

warunki organizacyjne

Sędziowie nie mają stałych godzin pracy. Terminy rozpraw wyznaczają przewodniczący wydziałów, a czas pozostałych prac organizują sobie samodzielnie. Zajęcia te na ogół przypadają w dzień, wyjątek stanowią sędziowie, decydujący o zastosowaniu wobec podejrzanych tymczasowego aresztu.

Podejmowane przez sędziów decyzje są niezależne i samodzielne. Uchylić lub zmienić je może sąd wyższej instancji w wyniku zażalenia lub apelacji którejś ze stron lub prokuratury. Praca sędziego jest administracyjnie nadzorowana przez prezesa sądu, który jednak nie może np. ingerować w treść wydawanych wyroków, natomiast ściślejszą kontrolą objęta jest praca asesorów i aplikantów sądowych.

Pewne czynności w tym zawodzie trzeba wykonywać trzymając się ściśle ustalonej procedury i słownictwa. Natomiast rzetelne podejście do prowadzonych spraw, ze względu na ich wielość i różnorodność, nakazuje odrębne ich traktowanie i wydawanie wyroków stosownych do okoliczności każdego przypadku.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę