Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Adwokat

Kod: 261101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Usługowa : Tak
Porządkowa : Tak
Kategoria pracy
Prawo i dziedziny pokrewne : Tak
Charakter Pracy
Praca z osobami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Werbalne (słowne) : w bardzo dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbedne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w bardzo dużym stopniu
Konsultowanie : w bardzo dużym stopniu
Negocjowanie : w bardzo dużym stopniu
Reprezentowanie innych : w bardzo dużym stopniu
Udzielanie rad : w bardzo dużym stopniu
Wywiady : w bardzo dużym stopniu
Współpraca : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Pisemny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Praca w zależności od otrzymanego zlecenia : Tak
Samodzielne ustalanie czasu pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Społeczno-moralna : Tak
Zawodowa : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość słuchu : przydatna
Szybki refleks : niezbędna
Spostrzegawczość : niezbędna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Podzielność uwagi : niezbędna
Dobra pamięć : niezbędna
Rozumowanie logiczne : niezbędna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : niezbędna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : niezbędna
Ważne cechy
Wytrzymałość na długotrwały wysiłek : przydatna
Odporność emocjonalna : niezbędna
Samokontrola : niezbędna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : niezbędna
Umiejętność postępowania z ludźmi : niezbędna
Umiejętności kierownicze : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : niezbędna
Umiejętność współdziałania : przydatna
Niezależność : niezbędna
Umiejętność podporządkowania się : niezbędna
Samodzielność : niezbędna
Inicjatywność : niezbędna
Zdolność przekonywania : niezbędna
Odwaga : niezbędna
Wytrwałość, cierpliwość : niezbędna
Dokładność : niezbędna
Ekspresyjność : przydatna
Ciekawość : niezbędna
Dążenie do awansu w hierarchii społecznej i potrzeba osiągnięć : niezbędna
Przydatne zainteresowania
Naukowe : przydatna
Urzędnicze : przydatna
Społeczne : przydatna
Menedżerskie : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność układu krążenia : przydatna
Duża sprawność narządu słuchu : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z dysfunkcją kończyn górnych : Tak
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak
Poruszających się na wózkach inwalidzkich : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Wyższe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Pożądane jest samo-zatrudnienie : Tak
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Zatrudnianych jest coraz więcej osób w zawodzie : Tak
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : P
Druga litera kodu : S
Trzecia litera kodu : A

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę