Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Adwokat

Kod: 261101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

Ostatnia aktualizacja 09.2009

 

Warunki materialne

Adwokat pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, to jest w biurze, w kancelarii, w sądzie i urzędzie. W pracy adwokata nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia. Brak jest także zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi.

Warunki społeczne

Praca w zawodzie adwokata ma charakter indywidualny i samodzielny. Niezbędna jest umiejętność zaplanowania pracy, wytyczenia celów i sposobów ich osiągnięcia. Istota zawodu zawiera się przede wszystkim w relacjach klient – adwokat, ale również w relacjach z innymi adwokatami, aplikantami, orazurzędnikami państwowymi i samorządowymi. Kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbędne. Dotyczą one: konsultacji, udzielania rad, współpracy i reprezentowania, prowadzenia negocjacji i uczenia w odniesieniu do aplikantów. Ze swoimi klientamiadwokat porozumiewa się zarówno bezpośrednio – ustnie, jak i pośrednio – na piśmie i za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych.

Warunki organizacyjne

Adwokat zazwyczaj pracuje w stałych godzinach, w dzień – przeciętny czas pracy9 – 12 godz.Niejednokrotnie ze względu na napięty harmonogram, godziny czasu pracy mogą ulec wydłużeniu. Niezależność adwokata daje możliwość samodzielnego ustalania czasu pracy. Pełna dyspozycyjność wymagana jest od adwokata w ramach tzw. sądów 24-godzinnych. Dyżury ustala okręgowa rada adwokacka.Adwokat może pełnić funkcję zarówno zwierzchnika, jak i podwładnego. W zawodzie dominują czynności niezrutynizowane – każdy problem prawny wymaga indywidualnego podejścia.Praca adwokata wymaga dość częstego przemieszczania się na dużych i małych odległościach, w i poza stałym miejscem pracy .Adwokat podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, z zasadami etyki lub za naruszenie swych obowiązków zawodowych przed sądem okręgowej rady adwokackiej. W szczególnych przypadkach za szkodę wyrządzoną klientowi swoim działaniem lub zaniechaniem obrony adwokat może odpowiadać także cywilnie. Kary dyscyplinarne to: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od 3 miesięcy do 5 lat czy wydalenie z adwokatury.

W pracy wymagany jest nienaganny strój – elegancki i stonowany. W czasie rozpraw sądowych adwokat używa jako stroju urzędowego togi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę