Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Adwokat

Kod: 261101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Droga do zawodu adwokata jest jedna i jasno określona. Trwa co najmniej 8lat i wymaga ciężkiej pracy i dużych pieniędzy na pomoce naukowe i koszty szkolenia.

Kandydata na adwokata na początek czekają studia na jednym z uniwersyteckich wydziałów prawa – najbardziej znane w Polsce uczelnie to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Kolejny warunek to ukończenie trwającej 3,5 roku aplikacji adwokackiej (praktyki). Aplikacja kończy się bardzo trudnym egzaminem zawodowym. Dopiero po jego zaliczeniu aplikant pełnoprawnie wstępuje w poczet palestry. O wpisie na listę adwokatów lub o odmowie wpisu decyduje okręgowa rada adwokacka w formie uchwały. Sprzeciwić się wpisaniu danej osoby na listę adwokatów może jedynie Minister Sprawiedliwości. Ponadto przyszły adwokat musi cieszyć się nieskazitelnym charakterem i swym dotychczasowym zachowaniem musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu, korzystać w pełni z praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych i władać językiem polskim w mowie i piśmie. Znajomość języka obcego, obsługi komputera czy prawo jazdy nie jest niezbędna, ale umożliwia sprawne wypełnianie obowiązków zawodowych.

Warunek aplikacji i złożenia egzaminu nie dotyczy profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych oraz sędziów, prokuratorów, radców i notariuszy o co najmniej trzyletniej praktyce.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę