Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk sieci komputerowych

Kod: 252301
Inna nazwa zawodu: nie wystepuja

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Organizacyjna : Tak
Informacyjna : Tak
Kategoria pracy
Administracja, business, zarządzanie, praca urzędnicza : Tak
Transport i prace z nim związane oraz łączność : Tak
Charakter Pracy
Praca z liczbami, danymi : w dużym stopniu
Praca z rzeczami : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Umysłowe (intelektualne) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są dość częste : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w dużym stopniu
Konsultowanie : w bardzo dużym stopniu
Udzielanie rad : w bardzo dużym stopniu
Organizowanie : w dużym stopniu
Współpraca : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Za pracę innych ludzi : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : przydatna
Szybki refleks : przydatna
Spostrzegawczość : przydatna
Zręczność rąk : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Dobra pamięć : przydatna
Uzdolnienia rachunkowe : przydatna
Rozumowanie logiczne : niezbędna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : przydatna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : przydatna
Uzdolnienia techniczne : przydatna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : przydatna
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : przydatna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : przydatna
Umiejętność postępowania z ludźmi : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : przydatna
Umiejętność współdziałania : przydatna
Niezależność : przydatna
Samodzielność : niezbędna
Inicjatywność : przydatna
Dokładność : niezbędna
Ciekawość : przydatna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : niezbędna
Naukowe : niezbędna
Urzędnicze : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Niedosłyszących : Tak
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Wyższe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Zatrudnianych jest coraz więcej osób w zawodzie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : K
Druga litera kodu : R
Trzecia litera kodu : B

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę