Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk sieci komputerowych

Kod: 252301
Inna nazwa zawodu: nie wystepuja

Środowisko pracy

Ostatnia aktualizacja 09.2009

 Warunki materialne

Administrator może wykonywać swoją pracę:

-w typowych pomieszczeniach biurowych,

-w specjalnie do tego celu dostosowanych pomieszczeniach (serwerowniach), w których zgromadzone są główne elementy sieci tj. serwery, urządzenia transmisji danych,

-zdalnie, z dowolnego miejsca, np. domu.

Administratorowi sieci w niewielkim stopniu mogą szkodzić: promieniowanie jonizujące wytwarzane przez monitory oraz pole elektromagnetyczne pochodzące od monitorów, komputerów i urządzeń transmisji danych.

Czynnikiem uciążliwym może być natomiast hałas (szum) wywołany pracą urządzeń oraz mała wilgotność powietrza.

Długotrwała praca w pozycji siedzącej może skutkować bólami głowy, stawów i odrętwieniem ramion.

Warunki społeczne

Praca administratora ma charakter indywidualny. Nawet jeżeli w danej organizacji istnieje zespół informatyków zarządzających siecią, to mają oni pod kontrolą różne fragmenty sieci informatycznej. Oczywiście w takiej sytuacji konieczna jest współpraca między nimi, ma ona jednak miejsce głównie, gdy jakiś problem nie może być rozwiązany tylko przez jednego pracownika.

W małej firmie administrator ma zazwyczaj dość częste kontakty z pracownikami innych działów, natomiast w dużych instytucjach o wysokim wyspecjalizowaniu stanowisk, takie kontakty są możliwe, lecz niekonieczne, np. tylko jeden pracownik wyznaczony jest do współpracy z pracownikami pozostałych komórek.

W relacjach z innymi pracownikami administrator pełni rolę konsultanta, udziela porad związanych z działaniem oprogramowania użytkowego, wykorzystywaniem zasobów sieciowych (dyski, drukarki), odpowiada na pytania. Może być od niego również wymagane, aby organizował szkolenia dla pracowników z tematyki korzystania z usług sieciowych i zainstalowanego oprogramowania.

Warunki organizacyjne

Najczęściej administrator sieci wykonuje swoją pracę w stałym ośmiogodzinnym systemie pracy, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Jednak, w zależności od potrzeb i specyfiki danej instytucji, może także pracować zmianowo, zarówno w dzień, jak i w nocy. Możliwe jest również świadczenie pracy częściowo stacjonarnie w biurze i częściowo zdalnie z domu.

W niektórych firmach od administratora wymaga się dodatkowo dyspozycyjności poza stałym czasem pracy, tak aby np. w ciągu godziny od wystąpienia awarii, mógł przybyć na miejsce i dokonać naprawy. Pozostawanie w gotowości na wezwanie pracodawcy zwykle jest dodatkowo płatne. Praca administratora nie wymaga od pracownika wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

Administrator jest pracownikiem bardzo samodzielnym, nadzór nad jego pracą jest jedynie symboliczny, dotyczy wyboru głównych celów i zadań.

Jeśli sieć funkcjonuje poprawnie i bez zakłóceń, praca administratora należy do zrutynizowanych, składa się z powtarzalnych, monotonnych czynności. Jej charakter zmienia się, kiedy system działa wadliwie, bądź zdarzy się poważna awaria. Wtedy administrator musi szybko reagować, użyć całej swojej wiedzy i doświadczenia, aby wykryć i usunąć przyczynę błędów i jak najszybciej przywrócić poprawne działanie systemu. Przestój w pracy sieci ma z reguły poważne skutki finansowe i organizacyjne dla przedsiębiorstwa (blokada systemu oznacza niemożność pracy całej grupy ludzi), a więc czas jego trwania powinien być jak najkrótszy.

W hierarchii organizacyjnej administrator sieci informatycznej może pełnić funkcję zarówno podwładnego jak i kierownika.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę