Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk systemów teleinformatycznych

Kod: 251101
Inna nazwa zawodu: analityk systemowy, specjalista ds. systemów komputerowych

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Poznawcza : Tak
Informacyjna : Tak
Kategoria pracy
Administracja, business, zarządzanie, praca urzędnicza : Tak
Charakter Pracy
Praca z osobami : w bardzo dużym stopniu
Praca z liczbami, danymi : w bardzo dużym stopniu
Praca z rzeczami : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Umysłowe (intelektualne) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są możliwe, lecz nie konieczne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w dużym stopniu
Konsultowanie : w bardzo dużym stopniu
Udzielanie rad : w dużym stopniu
Organizowanie : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych : w dużym stopniu
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : przydatna
Spostrzegawczość : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : przydatna
Podzielność uwagi : przydatna
Dobra pamięć : przydatna
Uzdolnienia rachunkowe : przydatna
Rozumowanie logiczne : niezbędna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : niezbędna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : przydatna
Uzdolnienia techniczne : przydatna
Ważne cechy
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : przydatna
Umiejętność postępowania z ludźmi : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : przydatna
Umiejętność podporządkowania się : przydatna
Samodzielność : niezbędna
Dokładność : przydatna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : przydatna
Naukowe : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z chorobą psychiczną w okresie reemisji : Tak
Niedosłyszących : Tak
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak
Poruszających się na wózkach inwalidzkich : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Pomaturalne : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Zatrudnianych jest coraz więcej osób w zawodzie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : B
Druga litera kodu : R
Trzecia litera kodu : P

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę