Doradca 2000 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk systemów teleinformatycznych

Kod: 251101
Inna nazwa zawodu: analityk systemowy, specjalista ds. systemów komputerowych

Zadania i czynności

Głównym zadaniem analityka systemów komputerowych jest rozpoznanie i zdefiniowanie procesów, które będą podlegać informatyzacji. Przeprowadza on analizę sprzętu komputerowego i systemów komputerowych do konkretnych zastosowań, posługując się dokumentacją opracowaną przez analityków baz danych lub projektantów systemów przetwarzania informacji w danej dziedzinie. Zaznajamia się także z działaniem sprzętu komputerowego i aplikacji opracowanych przez producentów tego sprzętu w celu uzyskania jak najlepszych efektów przetwarzania danych przy minimalnych kosztach instalacji i eksploatacji systemu komputerowego. Analizuje możliwości współpracy poszczególnych systemów komputerowych różniących się pod względem sprzętu, wyposażenia i wydajności oraz określa warunki takiej współpracy. Poprzez odpowiedni dobór: typów komputerów, ich konfiguracji, wielkości itp. dostosowuje systemy komputerowe do konkretnych aplikacji (zastosowań) oraz określa sposób działania sprzętu komputerowego, np. praca autonomiczna, praca w grupach roboczych, w sieci komputerowej itp. Od analityka oczekuje się: A - znajomości: analizy systemowej podstaw badań operacyjnych etapów projektowania systemów informacyjnych i teleinformatycznych podstaw teleinformatyki B – umiejętności: formułowania zadań projektowych zastosowania metod badań operacyjnych w zakresie modelowania procesów i działań

opracowania wymagań na systemy komputerowe

opracowywania koncepcji systemów

redakcji dokumentacji

posługiwania się narzędziami programowymi wspomagania projektowania.

Ponieważ wymaga się prawidłowego ujęcia informatyzowanych procesów, analityk musi umieć zdobyć odpowiednie informacje od kontrahentów. Bardzo ważnym elementem jest więc współpraca z innymi ludźmi, a przede wszystkim ze specjalistami z dziedziny finansów, rachunkowości, organizacji produkcji, gospodarki magazynowej itp.

Na wstępnym etapie prac analityk współpracuje projektantem systemu w celu opracowania założeń wstępnych. Ustala cel, jaki ma pełnić projektowany system z zakresu funkcjonalno - przedmiotowo - podmiotowego, opracowuje projekt i dokumentację eksploatacyjna. Na etapie prac wdrożeniowych analityk może zweryfikować założenia, przeanalizować ewentualne poprawki w następnych wersjach.

Zakres obowiązków analityka pracującego w firmie informatycznej (wykonującej projekty informatyczne na zamówienie) jak i analityka systemów w centrach informacji jest ba rdzo zbliżony. Natomiast analityk systemów łączności komputerowej, współpracujący przy projektowaniu sieci komputerowych w systemach użytkowych określa zapotrzebowanie na środki łączności, wymaganą przepustowość transmisji danych i środki realizacji transmisji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę