Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk systemów teleinformatycznych

Kod: 251101
Inna nazwa zawodu: analityk systemowy, specjalista ds. systemów komputerowych

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Analityk systemów komputerowych pracuje w standardowych warunkach skomputeryzo-wanego biura. Zagrożenia i obciążenia związane z tymi warunkami, to wielogodzinna praca przy monitorze w pozycji siedzącej. Obciążenie wzroku jest jednak mniejsze niż programisty, czy administratora systemu, gdyż analityk posługuje się w swojej pracy nie tylko komputerem, ale również dokumentacją papierową (schematy i pisma). Z wyjątkiem większego obciążenia na finiszu prac, analityk pracuje zazwyczaj w dość komfortowej, niestresującej sytuacji. Najczęściej występujące schorzenia są charakterystyczne dla skomputeryzowanych prac biurowych: choroby wzroku i kręgosłupa.

warunki społeczne

Praca analityka wykonywana jest indywidualnie i ma charakter niezrutynizowany. Duża jej część polega na omawianiu założeń, uzgadnianiu szczegółów organizacji i realizacji projektu z przedstawicielami klienta oraz z projektantami systemu. W komunikacji dominuje ustny przekaz informacji (rozmowa bezpośrednia lub telefoniczna), pozostałe kontakty odbywają się za pomocą korespondencji, poczty elektronicznej. Swoją pracę analityk wykonuje często samodzielnie, lecz niezbędne są konsultacje ze współpracownikami, bezpośrednim przełożonym, kontrahentem lub zleceniodawcą.

warunki organizacyjne

Praca ma charakter stały i jest wykonywana zazwyczaj w ośmiogodzinnym cyklu. Dość częste są wyjazdy analityka do siedziby firmy, dla której projektowany jest dany system informatyczny, czy też do jej placówek, jeśli firma ma rozbudowana strukturę. Jest to częstsze w przypadku większych firm, zamawiających duże projekty informatyzacji ich działalności. Często jednak może być wymagana jego obecność w godzinach nadliczbowych, gdyż jest on rozliczany przede wszystkim z efektów swojej pracy , a nie z ilości przepracowanych godzin; w związku z tym ma sporą swobodę w ustalaniu harmonogramu pracy. Nie ma jednak potrzeby pracy w nocy lub w soboty i niedziele.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę