Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw public relations

Kod: 243203
Inna nazwa zawodu: rzecznik prasowy, doradca prasowy, doradca ds. kontaktów z mediami, specjalista ds. kontaktów z mediami

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Organizacyjna : Tak
Usługowa : Tak
Kategoria pracy
Administracja, business, zarządzanie, praca urzędnicza : Tak
Finanse i dziedziny pokrewne : Tak
Charakter Pracy
Praca z osobami : w dużym stopniu
Praca z liczbami, danymi : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Werbalne (słowne) : w bardzo dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w bardzo dużym stopniu
Konsultowanie : w bardzo dużym stopniu
Negocjowanie : w dużym stopniu
Udzielanie rad : w bardzo dużym stopniu
Organizowanie : w bardzo dużym stopniu
Wywiady : w dużym stopniu
Współpraca : w bardzo dużym stopniu
Świadczenie usług : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Pisemny : w dużym stopniu
Za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych : w bardzo dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Praca w zależności od otrzymanego zlecenia : Tak
Godziny wykonywania pracy
W dzień i w nocy : Tak
Odpowiedzialność
Finansowa : Tak
Zawodowa : Tak
Poziom mobilności
Przemieszczanie się na małych odległościach poza stałym miejscem pracy : Tak
Wyjazdów służbowych poza granice kraju : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość słuchu : przydatna
Szybki refleks : niezbędna
Spostrzegawczość : niezbędna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Podzielność uwagi : niezbędna
Dobra pamięć : niezbędna
Uzdolnienia rachunkowe : niezbędna
Rozumowanie logiczne : niezbędna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : niezbędna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : przydatna
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : niezbędna
Wytrzymałość na długotrwały wysiłek : przydatna
Odporność emocjonalna : przydatna
Samokontrola : niezbędna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : niezbędna
Umiejętność postępowania z ludźmi : niezbędna
Empatia : niezbędna
Umiejętności kierownicze : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : niezbędna
Umiejętność współdziałania : przydatna
Niezależność : niezbędna
Umiejętność podporządkowania się : przydatna
Samodzielność : niezbędna
Inicjatywność : niezbędna
Zdolność przekonywania : niezbędna
Dokładność : niezbędna
Ekspresyjność : przydatna
Ciekawość : niezbędna
Dążenie do awansu w hierarchii społecznej i potrzeba osiągnięć : przydatna
Przydatne zainteresowania
Naukowe : niezbędna
Urzędnicze : niezbędna
Menedżerskie : niezbędna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność narządu słuchu : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z dysfunkcją kończyn górnych : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Wyższe : Tak

Inne

Trend rozwojowy zawodu
Zatrudnianych jest coraz więcej osób w zawodzie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : P
Druga litera kodu : B
Trzecia litera kodu : K

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę