Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw public relations

Kod: 243203
Inna nazwa zawodu: rzecznik prasowy, doradca prasowy, doradca ds. kontaktów z mediami, specjalista ds. kontaktów z mediami

Środowisko pracy

Warunki materialne

Praca w zawodzie specjalista PR wykonywana jest w pomieszczeniach biurowych.

Do czynników szkodliwych i uciążliwych można zaliczyć długotrwałą pracę przy komputerze, czasem również intensywne oświetlenie, w związku z czym osoby pracujące w tym zawodzie mogą być narażone na choroby wzroku. Zwiększone ryzyko wystąpienia choroby centralnego układu nerwowego i choroby serca spowodowane może być pracą w dużym napięciu i w stresie.

Warunki społeczne

Specjalista PR pracuje zazwyczaj samodzielnie, choć na ostateczny efekt jego działań ma wpływ również praca innych działów, m.in. działu reklamy, marketingu i handlu, kontaktów z mediami. Specjalista bierze udział w spotkaniach biznesowych, reklamowych, promocyjnych itp. W sytuacji, gdy firma ma zasięg międzynarodowy, specjalista ds. public relations uczestniczy również w spotkaniach z kontrahentami zagranicznymi. Wymaga to od niego poznania uwarunkowań kulturowych i językowych zagranicznych partnerów firmy.

W pracy Specjalisty ds. public relations dominuje ustny i pisemny sposób komunikowania się (często z wykorzystaniem internetu i urządzeń biurowych).

Warunki organizacyjne

Praca na tym stanowisku trwa przeciętnie 6-9 godzin, najczęściej wykonywana jest w stałych godzinach, jednak ze względu na jej specyficzny charakter, wielu specjalistów pracuje również po godzinach. Wynika to z konieczności realizowania wielu wcześniej niezaplanowanych zadań oraz z dodatkowych obowiązków służbowych, np. kolacje biznesowe w trakcie odbywających się Targów czy promocji produktów firmy. Praca jest wykonywana głównie w dzień, choć w rzadkich przypadkach również w nocy, po wcześniejszych uzgodnieniu z pracownikiem.

Są firmy, w których wymagana jest praca w niedziele i święta oraz wolne soboty, np. w firmach o profilu handlowym czy też kulturalno - oświatowym. Jednak w wielu instytucjach osoby pracujące na opisywanym stanowisku nie są do tego zobligowane.

Specjalista ds. public relations odpowiada za politykę informacyjną w firmie. W większych instytucjach kieruje pracą całego zespołu współpracowników. Praca wymaga dużej samodzielności, chociaż wybór głównych celów i zadań jest nadzorowany przez bezpośredniego przełożonego, np. dyrektora.

Praca na tym stanowisku wymaga mobilności i gotowości do częstych wyjazdów służbowych, zarówno w kraju jak i za granicę.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę