Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista analizy i rozwoju rynku

Kod: 243105
Inna nazwa zawodu: analityk rynku finansowego, badacz rynku

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Poznawcza : Tak
Kategoria pracy
Administracja, business, zarządzanie, praca urzędnicza : Tak
Finanse i dziedziny pokrewne : Tak
Charakter Pracy
Praca z liczbami, danymi : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Umysłowe (intelektualne) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są dość częste : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w dużym stopniu
Konsultowanie : w bardzo dużym stopniu
Negocjowanie : w dużym stopniu
Udzielanie rad : w bardzo dużym stopniu
Organizowanie : w bardzo dużym stopniu
Wywiady : w dużym stopniu
Współpraca : w bardzo dużym stopniu
Świadczenie usług : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Pisemny : w dużym stopniu
Za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
W dzień i w nocy : Tak
Odpowiedzialność
Finansowa : Tak
Zawodowa : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość słuchu : przydatna
Szybki refleks : przydatna
Spostrzegawczość : niezbędna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Dobra pamięć : niezbędna
Uzdolnienia rachunkowe : niezbędna
Rozumowanie logiczne : niezbędna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : przydatna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : przydatna
Samokontrola : niezbędna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : przydatna
Umiejętność postępowania z ludźmi : przydatna
Umiejętności kierownicze : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : przydatna
Umiejętność współdziałania : przydatna
Niezależność : niezbędna
Umiejętność podporządkowania się : przydatna
Samodzielność : niezbędna
Inicjatywność : niezbędna
Zdolność przekonywania : niezbędna
Wytrwałość, cierpliwość : przydatna
Dokładność : niezbędna
Ciekawość : niezbędna
Dążenie do awansu w hierarchii społecznej i potrzeba osiągnięć : przydatna
Przydatne zainteresowania
Naukowe : przydatna
Urzędnicze : przydatna
Menedżerskie : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność narządu słuchu : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z dysfunkcją kończyn górnych : Tak
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Wyższe : Tak

Inne

Trend rozwojowy zawodu
Zatrudnianych jest coraz więcej osób w zawodzie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : P
Druga litera kodu : S
Trzecia litera kodu : K

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę