Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista analizy i rozwoju rynku

Kod: 243105
Inna nazwa zawodu: analityk rynku finansowego, badacz rynku

Zadania i czynności

Głównym celem pracy specjalisty analizy rynku jest analiza i interpretacja danych, potrzebnych do ustalenia współzależności pomiędzy popytem, podażą, a ceną. Może to dotyczyć produktów, usług lub prowadzonych inwestycji i transakcji kapitałowych. Praca analityka rynku jest ważnym elementem szeroko pojętego zarządzania, nakierowanym na rozpoznawanie środowiska rynkowego firmy, branży lub produktu. Waga wyników tej pracy jest tym większa, im ostrzejsza jest konkurencja, szybciej i dynamiczniej zmienia się rynek. Ma ona także szczególne znaczenie dla firm wkraczających na nowe rynki, zarówno w sensie geograficznym, jak i ekonomicznym.

Badacz rynku może specjalizować się w:

·analizie spółek - czyli dokładnym badaniu stanu spółki na podstawie ogólnie dostępnych materiałów (np. prospektów emisyjnych) oraz bezpośrednich wywiadów z pracownikami tych firm;

·analizie rynku kapitałowego (czyli finansowego), w tym rynku hipotecznego (hipoteka na grunty, budynki), rynku pieniężnego, rynku walutowego, rynku papierów wartościowych (obligacje, akcje), a więc np. przewidywaniu kursów walut w określonym czasie (np. przed Nowym Rokiem albo Wielkanocą), omawianie, co wpływa na spadki jednych walut, a co na wzrosty innych, w jakiej walucie najlepiej lokować pieniądze;

·analizie rynku nieruchomości – co się kupuje:małe mieszkania czy duże, w jakich regionach Polski, czy ceny nieruchomości będą wzrastać, czy maleć;

·analizie rynku towarów i usług komercyjnych – badaniu, gdzie i jaką prowadzić aktywizację sprzedaży, jak prawidłowo wyznaczyć kanały dystrybucji,

·analizie danych socjologicznych – zbieraniu informacji rozszerzających wiedzę o otaczającej rzeczywistości: zdarzeniach, czynnościach, procesach czy zjawiskach (wszelkiego typu wyników ankiet) itp.

·analizie rynku pracy – badaniu potencjału pracodawców występujących na danym terenie, ofert pracy, a więc zapotrzebowania pracodawców na kandydatów do pracy. Badany jest potencjał kandydatów, ich wykształcenie, kwalifikacje, kompetencje i predyspozycje oraz oferty pracy, czyli występowanie określonych ofert na lokalnym rynku pracy.

Wymienieni wyżej analitycy pracują najczęściej w biurach maklerskich i doradczych, urzędach pracy, firmach socjologicznych zajmujących się badaniami marketingowymi, ponadto winstytucjach publicznych (urzędy statystyczne, banki), przedsiębiorstwach sektora prywatnego (duże koncerny i firmy). Obecnie coraz częściej zatrudnia się tego typu specjalistów w instytucjach tzw. trzeciego sektora, a więc stowarzyszeniach, fundacjach itp.

Wyniki pracy analityka rynku stanowią podstawę do podejmowania decyzji, co do trafności strategii rynkowej i produktowej firmylub branży, a także do projektowania nowych strategii. Bardzo ważnym zatem aspektem pracy analityka rynku jest badanie dynamiki w tym zakresie (tendencje zmian i ich oczekiwane konsekwencje).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę