Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk pracy

Kod: 242301
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Poznawcza : Tak
Informacyjna : Tak
Kategoria pracy
Administracja, business, zarządzanie, praca urzędnicza : Tak
Charakter Pracy
Praca z liczbami, danymi : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Werbalne (słowne) : w dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są dość częste : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w dużym stopniu
Konsultowanie : w bardzo dużym stopniu
Organizowanie : w dużym stopniu
Wywiady : w bardzo dużym stopniu
Współpraca : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Pisemny : w bardzo dużym stopniu
Za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Poziom mobilności
Przemieszczanie się na małych odległościach poza stałym miejscem pracy : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Spostrzegawczość : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Dobra pamięć : przydatna
Uzdolnienia rachunkowe : przydatna
Rozumowanie logiczne : niezbędna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : niezbędna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : niezbędna
Ważne cechy
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : przydatna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : przydatna
Empatia : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : przydatna
Umiejętność podporządkowania się : przydatna
Samodzielność : niezbędna
Inicjatywność : niezbędna
Dokładność : przydatna
Ciekawość : przydatna
Przydatne zainteresowania
Naukowe : przydatna
Urzędnicze : niezbędna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z chorobą psychiczną w okresie reemisji : Tak
Niedosłyszących : Tak
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Średnie : Tak
Wyższe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Brak możliwości samo-zatrudnienia : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : B
Druga litera kodu : K
Trzecia litera kodu : P

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę