Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk pracy

Kod: 242301
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

Warunki materialne

Praca analityka pracy wykonywana jest w budynkach, w pomieszczeniach dostosowanych do pracy biurowej. Podczas wykonywania wywiadów, zbierania informacji, może pojawić się konieczność czasowego przebywania w halach produkcyjnych lub na zewnątrz budynków, wtedy też możliwe jest krótkotrwałe narażenie na niekorzystne czynniki zewnętrzne takie jak, np.: wysoka lub niska temperatura, hałas, zapylenie, wilgoć itp. Zagrożenie mogą stanowić biurowe urządzenia elektryczne pracujące pod napięciem, takie jak komputery, monitory czy kserokopiarki oraz promieniowanie elektromagnetyczne przez nie emitowane. Wielogodzinna praca z komputerem może powodować zmęczenie oczu. Ze względu na to, że praca wykonywana jest w najczęściej w pozycji siedzącej, możliwe jest występowanie negatywnych efektów w postaci bólu pleców. Nie występują czynniki wpływające na powstawanie chorób zawodowych. Praca ta nie wymaga stosowania odzieży ochronnej.

Warunki społeczne

Praca analityka pracy może mieć charakter indywidualny, jak i zespołowy. Analityk samodzielnie decyduje o tym, jak realizuje swoje zadania, jednak efekt końcowy jego pracy w postaci opisu stanowiska, jest rezultatem współpracy z innymi analitykami.

W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, kontakty z ludźmi są niezbędne i bardzo częste, polegają one głównie na rozmowach osobistych lub telefonicznych. Osoby, z którymi analityk najczęściej ma kontakt to pracownicy, z którymi przeprowadza wywiady, ale także ich przełożeni, z którymi rozmawia, w celu uzyskania zgody na wywiad i ustalenia terminu jego przeprowadzenia.

W pracy analityka dominuje komunikowanie się w formie ustnej, jednak często wykorzystuje on również formę pisemną i za pośrednictwem elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, takich jak: telefon, poczta elektroniczna, fax.

Warunki organizacyjne

Praca analityka pracy wykonywana jest w dzień, w systemie jednozmianowym i w stałych porach. Czas pracy wynosi 6-9 godzin dziennie, nie ma zazwyczaj konieczności pracy w dni wolne i święta, w określonych sytuacjach może pojawić sie konieczność pracy w godzinach nadliczbowych. W zależności od potrzeb pracodawcy może pojawić się konieczność wykonywania pracy poza stałą siedzibą pracodawcy (wyjazdy na delegację), ale przeważa praca wykonywana jest w siedzibie pracodawcy.

Analityk pracy może być kierownikiem nadzorującym prace zespołu analityków lub tez być pracownikiem podległym innej osobie.

Czynności wykonywane przez analityka mogą mieć charakter rutynowy i powtarzalny, ale także niestandardowy i złożony. Do typowych i stałych obowiązków zaliczyć można stosowanie określonych procedur i metod badawczych. Do niecodziennych i wymagających szczególnego wysiłku, można zaliczyć np. opracowanie zestawienia, sprawozdania lub raportu, mającego być punktem wyjścia do tworzenia nowych rozwiązań lub pomysłów. Dominującym rodzajem odpowiedzialności jest odpowiedzialność za funkcjonowanie zakładu pracy, jako organizacji w całości, tzn. od efektów pracy analityka może zależeć kształt rozwiązań administracyjnych, technicznych i organizacyjnych, a te mogą przekładać się na wynik finansowy. Nie ma natomiast bezpośredniej odpowiedzialności finansowej lub występuje w niewielkim stopniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę