Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista administracji publicznej

Kod: 242217
Inna nazwa zawodu: urzędnik państwowy, urzędnik samorządowy

Zadania i czynności

Zadaniem specjalisty do spraw administracji publicznej jest wykonywanie czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem struktury organów administracji zarówno rządowej - centralnej i terenowej, jak i samorządu terytorialnego. Specjalista ten posiada rozległą wiedzę w zakresie kompetencji jednostek administracji publicznej, o zarządzaniu sprawami publicznymi oraz strukturze tych instytucji. Do głównych jego zadań należy realizowanie polityki regionalnej, wypracowywanie kierunków strategii działań jednostki oraz organizowanie, zbieranie i dbanie o przepływ informacji wewnątrz instytucji, jak i pomiędzy innymi jednostkami. Specjalista ten może zajmować różne stanowiska w strukturze organizacyjnej i być odpowiedzialny za realizacje zadań związanych z różnorodnymi dziedzinami życia społecznego. W celu realizacji tych zadań specjalista współpracuje z wieloma instytucjami badawczymi, dydaktycznymi, organizacjami pozarządowymi wspierającymi administrację rządową i samorząd terytorialny w zakresie polityki regionalnej. Specjalista do spraw administracji publicznej często zajmuje w organizacji stanowisko kierownicze. W związku z tym kieruje codzienną pracą podległego sobie działu lub całej jednostki. Jest odpowiedzialny za wykonanie określonych planów, a także bierze udział w ich tworzeniu. Koordynuje działania swojego działu lub jednostki pod ogólnym kierownictwem władz administracyjnych. Podejmuje z upoważnienia i w imieniu organów władzy, którym podlega, decyzje administracyjne w konkretnych sprawach. Opracowuje koncepcje rozwiązania problemów polityki państwa lub władz samorządowych w zakresie zadań jednostki, którą kieruje. Przygotowuje dla organów władzy projekty aktów normatywnych lub projekty decyzji administracyjnych. Opiniuje projekty innych jednostek, w zakresie zadań będących w jego kompetencji. Specjalista do spraw administracji publicznej prowadzi także badania, doskonali i opracowuje koncepcje, teorie i metody działania, stosując wiedzę interdyscyplinarną - z zakresu wielu dziedzin nauki: filozofii, polityki ekonomii, socjologii, historii, psychologii i innych nauk społecznych. Do jego zadań może także należeć zapewnienie usług socjalnych dla sprostania potrzebom poszczególnych grup społecznych, jednostek i ich rodzin.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę