Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk finansowy

Kod: 241306
Inna nazwa zawodu: analityk finansowy

Zadania i czynności

Analityk finansowy wspomaga proces podejmowania decyzji związanych z finansami przedsiębiorstwa. Zbiera informacje, przygotowuje analizy finansowe, opracowuje hipotezy i warianty rozwiązań, przedstawia ich ocenę i wynikające z analiz wnioski osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji finansowych w firmie, dla której pracuje. Bada nie tylko wyniki finansowe dotychczasowej działalności firmy, ale przede wszystkim przygotowuje prognozy bieżące, krótkoterminowe oraz długoterminowe.

Zakres obowiązków zależy w dużym stopniu od miejsca pracy specjalisty ds. finansów i zajmowanego stanowiska. Miejsca pracy analityka finansowego to instytucje państwowe i samorządowe, banki, firmy konsultingowe, leasingowe, ubezpieczeniowe, biura analiz, duże firmy produkcyjne oraz obrotu nieruchomościami. Do typowych stanowisk pracy analityka finansowego należy specjalista ds. finansów, specjalista ds. ekonomicznych, kontroler finansowy, dyrektor finansowy. Stąd wynika tez różnorodność wykonywanych zadań.

Specjalista ds. finansów

- w przedsiębiorstwie produkcyjnym - nadzoruje prowadzenie ewidencji księgowej, kontroluje przepływ środków pieniężnych, monitoruje wskaźniki płynności, rentowności i kosztów, sporządza analizy ekonomiczno - finansowe i raporty zarządcze, tworzy plany finansowe i analizuje ich wykonanie, analizuje rentowność inwestycji i przedsięwzięć. Bezpośrednio podlega pod dyrektora finansowego.

- w banku - dokonuje opłacalności współpracy z klientem, ocenia zdolność kredytową klienta, ryzyko kredytowe banku, zabezpieczeń spłaty kredytu, monitoruje sytuację ekonomiczno - finansową przedsiębiorców w trakcie współpracy z bankiem, przygotowuje projekty umów kredytowych oraz projekty dokumentów dotyczących prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, sporządza uproszczone sprawozdania finansowe bilansu, rachunku wyników i przepływów pieniężnych, wyciąga wnioski ze sprawozdań, dokonuje oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych np. dyskontową metodą rachunku ekonomicznego, analizuje sytuację rynkową - trendy rozwoju w poszczególnych branżach wg PKD.

Specjalista ds. ekonomicznych w przedsiębiorstwie - prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych, gromadzi dokumenty, archiwizuje, sporządza wnioski o dofinansowanie i o płatność, współpracuje z firmami doradczymi i bankami kredytującymi. Sporządza kalkulacje kosztów wytworzenia produktów, wieloletnie, roczne i okresowe palny funkcjonowania spółdzielni, analizy ekonomiczne, sprawozdania takie jak „Rachunek przepływów pieniężnych”, „Zestawienie zmian w funduszu własnym”, o innowacjach w przemyśle. Bierze udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej.

Specjalista ds. finansów i kontrolingu w firmie produkcyjno - handlowej nadzoruje prowadzenie ewidencji księgowej, kontroluje przepływ środków pieniężnych, monitoruje wskaźniki płynności, rentowności i kosztów, sporządza analizy ekonomiczno - finansowe i raporty zarządcze, kontroluje i analizuje koszty działalności produkcji, analizuje rentowność inwestycji i przedsięwzięć, asystuje w opracowywaniu rocznych planów budżetowych i prognoz kwartalnych, tworzy oraz wdraża narzędzia kontrolingowe.

Specjalista ds. opracowania i realizacji budżetu w administracji wykonuje zadania związane z projektowaniem budżetu miasta na podstawie materiałów otrzymanych z jednostek centralnych i jednostek samorządowych oraz wydziałów urzędu; realizacją budżetu - przygotowuje projekty zmian, zawiadamia jednostek o dokonanych zmianach; analizowaniem budżetu - przygotowuje analizy kwartalne z wykonanych zadań w ramach otrzymanych dotacji celowych, opracowuje analizy zbiorcze za okresy półroczne i roczne o przebiegu wykonania budżetu; weryfikowaniem na bieżąco materiałów dotyczących zmian budżetowych, przedkładanych przez podległe jednostki.

Kontroler finansowy - przygotowuje prognozy i plany średnio- i długoterminowe, przeprowadza proces tworzenia oraz kontroluje przebieg realizacji budżetu rocznego firmy, poprzez projektowanie i wdrażanie procedur kontroli zarządczej, sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem kolejnych wersji budżetu, kontrolowanie i przeprowadzanie analizy realizacji zadań budżetowych (analiza odchyleń), przygotowywanie pakietów sprawozdawczych dla dyrekcji i kierownictwa firmy. Planuje i monitoruje płynność finansową - koordynuje pracą zespołu działu księgowości i finansów, zarządza budżetem przepływów gotówkowych w krótkim okresie, zajmuje się polityką zobowiązań i kredytów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub niskiej opłacalności działań firmy, opracowuje plan naprawczy firmy. Inwestuje wolne środki finansowe, zarządza rachunkami bankowymi, koordynuje tworzenie norm i standardów kosztowych, jest odpowiedzialny za sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną.

Dyrektor finansowy - zarządza finansami, bierze udział w podejmowaniu kluczowych dla firmy decyzji finansowych, jak również związanych z przyszłością firmy. Koordynuje i nadzoruje system księgowości i sprawozdawczości finansowej, kontroluje koszty działalności wszystkich struktur firmy względem budżetu: kredyty, należności, płynność, ocenia ryzyko finansowe inwestycji, transakcji, steruje płynnością finansową firmy. Nadzoruje zgodność procedur finansowych z przepisami prawnymi i podatkowymi. Deleguje odpowiedzialność za wykonanie poszczególnych zadań na odpowiednich podwładnych, koordynuje i ocenia ich pracę. Nadzoruje i dba o kontakty z zewnętrznymi instytucjami finansowymi, negocjuje warunki lokat i kredytów, zatwierdza płatności. Podpisuje dokumenty finansowo - księgowe wewnętrzne i zewnętrzne, przelewy. Prowadzi kontrolę prawidłowości dokumentów, rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, pracę zespołów spisowych. Niezbędna jest gruntowna wiedzaz zakresu nowoczesnych metod zarządzania finansami firmy.

Do obowiązków służbowych analityka finansowego należą również wyjazdy na różnego rodzaju konferencje, szkolenia, seminaria.

Analityk finansowy wykorzystuje w swojej pracy komputer z odpowiednim oprogramowaniem, drukarkę, telefon, faks, skaner. Korzysta z metod i technik charakterystycznych dla analizy finansowej - arkuszy kalkulacyjnych oraz oprogramowania statystycznego. Praca na tym stanowisku wymaga bardzo dobrej znajomości regulacji prawnych i podatkowych, zagadnień księgowych i podatkowych. Bardzo przydatne w pracy analityka finansowego jest opanowanie systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i systemów wspomagania zarządzaniem oraz umiejętność tworzenia i pracy na rozbudowanych bazach danych. Cechą charakterystyczną pracy analityka finansów jest posługiwanie się liczbami, tabelami, wykresami, zestawieniami, sprawozdaniami, analizami dotyczącymi zjawisk ekonomiczno – gospodarczych.

Niezbędne jest ciągłe śledzenie rynku gospodarczego - finansów, zmieniającego się prawa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę