Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista bankowości

Kod: 241304
Inna nazwa zawodu: pracownik bankowy, specjalista bankowy, inspektor kredytowy, specjalista kredytowy, bankowiec

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE

Specjalista bankowości jest zawodem niejednorodnym. Osoba pracująca w charakterze specjalisty bankowości może zajmować różne stanowiska, różniące się znacznie zakresem obowiązków. Właściwie można powiedzieć, że zawód ten ewaluował w szereg innych zawodów, z których każdy wymaga nieco innych predyspozycji.

Specjalista bankowości, to osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w stosunkowo wąskim zakresie zadań realizowanym przez bank, m.in.: wprowadzanie na rynek nowych produktów bankowych, ocenę ryzyka.

Zakres obowiązków specjalisty bankowości zależy od takich czynników, jak: rodzaj produktu bankowego, którym się zajmuje oraz etapu realizacji usługi (np. czy jest to etap prezentowania produktu bankowego czy jego finalny efekt w postaci decyzji o przyznaniu kredytu). Obserwuje się tendencję do zawężania specjalizacji na poszczególnych stanowiskach.

Biorąc pod uwagę rodzaj odbiorców usług bankowych, specjalista bankowości może zajmować się bankowością detaliczną lub korporacyjną.

Specjalista bankowości może wykonywać bardzo zróżnicowane czynności bankowe w zależności od tego, jaki posiada stopień specjalizacji oraz na jakim poziomie organizacyjnym struktury bankowej umiejscowione jest jego stanowisko.

W każdym banku zatrudniony jest specjalista odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działań banku i poszczególnych pracowników z przepisami prawa, procedurami wewnętrznymi, zasadami dobrej praktyki bankowej, standardami etycznymi. Do jego zadań należy opiniowanie przepisów wewnętrznych oraz wydawanie interpretacji przepisów zewnętrznych.

Specjalista bankowości może być odpowiedzialny także za tworzenie nowych produktów oraz modernizację już istniejących, tak by były dostosowane do potrzeb klientów oraz zmieniającego się rynku usług bankowych (czyli ofert konkurencyjnych banków). Tworząc nowy produkt specjalistakontaktuje się z działem obsługi ryzyka, gdyż oferta ma być atrakcyjna dla klientów ale przede wszystkim ma przynosić zyski finansowe dla banku.

Specjalista bankowości zajmujący się ryzykiem walutowym ma za zadanie monitorowanie wszystkich wskaźników mających wpływ na ryzyko walutowe. Dzięki temu można na bieżąco dostosowywać wewnętrzne regulacje banku, produkty bankowe i decyzje finansowe tak, by minimalizowaćryzyko związane z obrotem walutowym.

Osoba zajmująca się operacjami bankowymi jest odpowiedzialna za udzielanie klientowi wszelkich niezbędnych informacji oraz rzetelną i sumienną obsługą klienta. Informacje te dotyczą wszystkich oferowanych przez bank usług, np. wymaganych dokumentów do uzyskania kredytu, wysokości stóp procentowych, wysokości marży banku, wymaganych zabezpieczeń kredytu. Specjaliści bankowi zajmujący się operacjami bankowymi na ogół tworzą wyspecjalizowane zespoły, z których każdy zajmuje się innym produktem bankowym, np. kredytami, inwestycjami, sprzedażą obligacji, zakładaniem i zamykaniem kont bankowych. Tylko w małych oddziałach banku specjalista obsługuje kilka produktów bankowych. W większych obserwuje się wąską specjalizację, gdzie jeden dział obsługuje konta rachunkowe a inny udziela kredytów.

Proponowane przez bank usługi wiążą się z podejmowaniem przez specjalistę takich prac szczegółowych, jak: precyzyjne i całościowe przekazanie klientowi niezbędnych informacji, konieczność utworzenia i prowadzenia złożonej dokumentacji klienta (tj. dokonywanie zmian adresowych, personalnych, nadawanie pełnomocnictw, realizacja spadków, itp.). Jeśli klient przyjmuje stawiane przez banki warunki, wypełniane są wnioski oraz inne wymagane dokumenty, a zadaniem pracownika jest sprawdzenie ich pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazanie ich do następnego wydziału, zgodnie z obowiązującymi w danym banku procedurami. Ważnym zadaniem specjalisty jest także dokonywanie bieżącej analizy wszystkich prowadzonych operacji oraz dokonywanie niezbędnych zmian.

Specjalista bankowości może zajmować się czynnościami związanymi z podjęciem decyzji o wypłatach kredytów. Do jego zadań należy ocena zgodności dostarczonych przez klienta dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu z dyrektywami procedur bankowych. Jeśli wszystkie dokumenty spełniają wymogi formalne, specjalista podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu i wypłacie funduszy.

Jedną z usług bankowych jest finansowanie rozwoju, modernizacji lub prowadzenia innych podmiotów biznesowych. Bank decyduje się wtedy zaangażować swoje środki finansowe w dane przedsięwzięcie biznesowe, które dostarczy mu określone zyski. Specjalista bankowości odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe ma za zadanie strukturalizację transakcji, czyli określenie w jaki sposób bank się zaangażuje w realizowanie przez klienta przedsięwzięcie biznesowe. Specjalista dokonuje wówczas analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, tzn. ocenia jego zasoby oraz zdolność kredytową. Przeprowadza ocenę inwestycji kapitałowej polegającą na zaangażowaniu kapitałowym banku w inne podmioty gospodarcze. Następnie monitoruje sytuację ekonomiczną tych podmiotów, w których bank jest zaangażowany kapitałowo. Dokonuje wyceny przedsiębiorstw w celu ich nabycia lub sprzedaży, dobiera sposoby prywatyzacji przedsiębiorstw. Specjalista bankowości od spraw inwestycji kapitałowych na bieżąco śledzi i przeprowadza analizę wybranej dziedziny życia gospodarczego oraz sytuacją gospodarczą i polityczną w kraju i na świecie.

Niezależnie od zakresu obowiązków, specjaliści ds. bankowości wykorzystują w swojej pracy komputer, Internet, urządzenia biurowe: drukarki, fax, telefon, skaner.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę