Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Kod: 229102
Inna nazwa zawodu: edukator zdrowia

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOSCI ZAWODOWE

Do głównych zadań zawodowych promotora zdrowia należy planowanie i realizacja, we współpracy z instytucjami i organizacjami państwowymi i społecznymi, programów oświaty oraz profilaktyki zdrowotnej. Rolą promotora zdrowia jest rozpoznanie potrzeb i opracowanie taktyki postępowania w zakresie promocji zdrowia w podległym mu regionie, placówce czy środowisku społecznym. Promotor zdrowia gromadzi informacje (między innymi poprzez prowadzenie wywiadów) niezbędne do diagnozowania potrzeb i planowania ukierunkowanych działań w zakresie oświaty zdrowotnej. Po wykonaniu diagnozy społecznej promotor zdrowia inicjuje określone działania. Działania te dotyczą najczęściej profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania rozpowszechnianiu się chorób społecznych tj. AIDS, żółtaczki zakaźnej, chorób układu krążenia, nowotworów, a także prowadzenia zdrowego trybu życia. W ramach tych działań osoba zajmująca stanowisko promotora zdrowia organizuje konkursy, imprezy plenerowe, sportowe, artystyczne, wystawy, opracowuje materiały edukacyjne – ulotki i broszury, przeprowadza szkolenia i zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki. W zależności od miejsca zatrudnienia promotor zdrowia może tylko opracowywać programy profilaktyczne lub tylko je przeprowadzać i nadzorować albo robić jedno i drugie. Promotor pracujący, np. w urzędzie miasta ma za zadanie prowadzenie diagnozy potrzeb oraz monitorowanie i nadzorowanie akcji profilaktycznych prowadzonych przez instytucje zewnętrzne. Natomiast osoba pracująca jako promotor zdrowia, np. w szpitalu nie tylko przygotowuje działania profilaktyczne, ale także sama czynnie się w nie włącza. Praca w tym zawodzie wymaga najczęściej intensywnych kontaktów z ludźmi. Udzielanie porad, prowadzenie wykładów i warsztatów, szeroko rozumiana działalność edukacyjna to główne obowiązki zawodowe. Promotor zdrowia ma za zadanie promowanie zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki chorób, odżywiania, aktywności fizycznej oraz uświadamianie określonym grupom społecznym różnego rodzaju zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe i czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Dużym wyzwaniem dla promotora zdrowia jest także motywowanie społeczności lokalnej do poddawania się badaniom profilaktycznym oraz szczepieniom ochronnym. Promotor zdrowia szkoli również kadrę resortów oświaty, pomocy społecznej, wojska i policji. Biorąc pod uwagę powyższe zadania, niezbędna w tym zawodzie jest współpraca z mediami. Promotor zdrowia działa również z jednostkami samorządu lokalnego i władz administracyjnych, organizacjami pożytku publicznego i innymi w zakresie realizowanych zadań. Wszystkie prowadzone programy muszą być szczegółowo nadzorowane, podsumowane orazrozliczone, co również należy do obowiązków zawodowych promotora zdrowia. Osoby wykonujące ten zawód pracują najczęściej bezpośrednio z klientem, ale także wykonują zadania typowo urzędnicze, do których należąpisanie projektów, sporządzanie raportów i sprawozdań. W swojej pracy promotor posługuje się głównie urządzeniami biurowymi: komputerem, faxem, kserokopiarką, czasem również – jeśli posiada odpowiednie wykształcenie – narzędziami medycznymi przy przeprowadzaniu badań profilaktycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę