Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pielęgniarka

Kod: 222101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

 

Pielęgniarka jest odpowiedzialna za wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych, leczniczych oraz edukacji zdrowotnej. Podstawowy zakres obowiązków pielęgniarki obejmuje:

- realizowanie programu promocji zdrowia i profilaktyki;

- sprawowanie opieki nad człowiekiem zdrowym w różnych okresach życia;

- udzielanie choremu pomocy w stanie zagrożenia życia;

- zapewnienie opieki choremu/niepełnosprawnemu;

- pomoc lub zastąpienie chorego/niepełnosprawnego w czynnościach życia codziennego;

- przygotowywanie chorego do badań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych;

- przygotowywanie chorego/niepełnosprawnego i jego rodziny do samoopieki;

Istnieją różne odmiany pielęgniarstwa, związane z działami medycyny, w związku z tym

wachlarz obowiązków jest również odmienny.

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna pracuje w podstawowej opiece zdrowotnej, wypełnia funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej, w środowisku zamieszkania.

Pielęgniarka anestezjologiczna i intensywnej terapii udziela pomocy anestezjologowi podczas zabiegów operacyjnych w prowadzeniu anestezji oraz świadczy opiekę anestezjologiczną w okresie poopreacyjnym na oddziałach intensywnej terapii.

Pielęgniarka pediatryczna sprawuje kompleksową opiekę nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru medycznego.

Pielęgniarka w opiece nad przewlekle chorymi pielęgnuje pacjentów z zaawansowaną, postępującą chorobą, leczonych psychiatrycznie, osoby przewlekle chore i niepełnosprawne, w zakładach opiekuńczych, na oddziałach geriatrycznych, w domu pacjenta, oddziałach opieki paliatywnej.

Pielęgniarka zabiegowa pielęgnuje pacjentów w ostrych i przewlekłych chorobach, wymagających zabiegów chirurgicznych w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych, z chorobami onkologicznymi, neurologicznymi, ocenia przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego, obejmuje opieką pacjenta przed, po i w trakcie zabiegu operacyjnego.

W zakresie obowiązków pielęgniarki pracującej w żłobku/przedszkolu leży zapewnienie opieki oraz bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zabawy, snu i wypoczynku dzieci; współpraca z psychologiem, opiekunami dziecięcymi i salowymi w zakresie opieki nad dziećmi; prowadzenie dokumentacji zdrowotnej dzieci; nadzór i przestrzeganie terminów ważności badań okresowych; udzielanie pierwszej pomocy.

Pielęgniarka wykonując swoją prace posługuje się sprzętem i aparaturą medyczną. Należą do nich m.in. stetoskop, aparat do pomiaru ciśnienia krwi, termometr, sprzęt do czyszczenia, dezynfekcji, sterylizacji, narzędzia chirurgiczne, aparatura EKG serca, pompa infuzyjna (do dozowania leku w dłuższym czasie), tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, rentgen, aparat EEG (do badania przepływu fal mózgowych).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę