Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt krajobrazu

Kod: 216201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym celem pracy architekta krajobrazu jest projektowanie i modernizacja krajobrazu oraz przeprowadzanie inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych.

Architekt krajobrazu opracowuje projekty różnych rodzajów architektury krajobrazu, do których należą ogrody, parki miejskie, zieleń i parki osiedlowe, zieleń przy budynkach zakładowych, salonach samochodowych, centrach handlowych, urzędach, szkołach, przedszkolach, szpitalach, kościołach. Architekt krajobrazu projektuje także strefy ruchu pieszego, ścieżki rowerowe, cmentarze, place zabaw, tereny sportowe, wystawy przyrodnicze, ogrody działkowe. Poza tym opracowuje projekty rekultywacji terenów zdegradowanych i prowadzi prace rekultywacyjne, do których należy np. wywóz zanieczyszczonej gleby, nawiezienie nowej gleby, napowietrzanie gleby, nasadzenie odpowiednich roślin, krzewów, drzew. Architekt krajobrazu zajmuje się również pielęgnacją i konserwacją istniejących ogrodów i terenów zielonych, a także parków narodowych, parków uzdrowiskowych, rezerwatów i pomników przyrody, ochroną środowiska przyrodniczego. Ponadto do zadań architekta krajobrazu należy prowadzenie nadzoru autorskiego, w ramach którego pełni kontrolę nad prawidłową realizacją projektu architektonicznego i/lub dokonuje koniecznych w nim korekt i zmian.

Architekt krajobrazu może wykonywać swoją pracę na zlecenie osób prywatnych, firm i instytucji publicznych. Może być zatrudniony w służbach publicznych i podległych im jednostkach, w pracowniach/biurach projektowych, w placówkach oświatowych, może również prowadzić indywidualną działalność gospodarczą.

Architekt krajobrazu to jednak przede wszystkim specjalista od projektowania architektury krajobrazu, który zajmuje się przygotowywaniem koncepcji i gotowych projektów zagospodarowania danego terenu oraz na zlecenie klienta, praktyczną realizacją i/lub nadzorowaniem realizacji projektu. Niezależnie od tego czy architekt wykonuje to zadanie w ramach jednoosobowej działalności czy też w biurze/pracowni projektowej wymaga to od niego wykonania wielu czynności. Na początku swojej pracy architekt musi dobrze poznać oczekiwania i potrzeby klienta, jak również wielkość środków finansowych, jakie klient może przeznaczyć na projekt. Następnie przeprowadza wizję miejsca realizacji projektu. Opisuje znajdujące się na nim drogi i ulice, występującą roślinność, drzewa i krzewy, a szczególnie gatunki chronione, zwierzęta, zbiorniki wodne, skupiska ludzi. Przy pomocy różnych metod i wskaźników określa rodzaj występującej gleby i wszystko nanosi na mapy. Z tak przygotowanych map korzysta przygotowując koncepcję projektu i szkice danego terenu. Do szkicowania używa kredek, ołówków pisaków, farb, rapidografów, kalki technicznej. Coraz częściej jednak, architekt krajobrazu korzysta z komputera i specjalistycznych programów służących do projektowania zieleni. Architekt w swojej pracy wykorzystuje również literaturę specjalistyczną, oferty firm produkujących elementy wystroju ogrodów, fachowe czasopisma i katalogi – głównie roślin. Przygotowuje także kosztorys danego projektu. Czasami przygotowuje również makietę projektowanego obiektu.

Architekt krajobrazu zajmuje się także wykonawstwem, czyli praktycznym wykonaniem projektu na podstawie umowy zawartej z klientem. Podczas realizacji projektu bądź pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu wykorzystywane są różne narzędzia, np. szpadel, młotek, graca, sekator, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz pojazdy i maszyny, np. do transportu roślin, koparka, glebogryzarka. Jeśli architekt krajobrazu sam zajmuje się wykonawstwem, musi umieć posługiwać się narzędziami, przyrządami i maszynami. Sam dobiera, kupuje i sadzi rośliny, krzewy, drzewa, buduje oczka wodne, fontanny, źródełka, ścieżki ogrodowe, tarasy, zakłada trawniki i systemy oświetlenia ogrodu i nawadniania. Zazwyczaj jednak przy realizacji projektów zatrudnia pracowników, którzy potrafią obsługiwać niezbędne maszyny, wykonują prace fizyczne, wtedy architekt krajobrazu nadzoruje ich pracę. Jeśli wymaga tego projekt, architekt korzysta także z pomocy specjalistów innych dziedzin, np. architektów, urbanistów, geodetów, elektryków. Ponadto architekt krajobrazu może świadczyć jedynie usługi doradcze, jeśli klient sam chce realizować projekt lub świadczyć tylko usługi pielęgnacyjne. Wykonuje wówczas takie prace, jak koszenie, napowietrzanie i podlewanie trawników, odchwaszczanie, nawożenie, cięcia pielęgnacyjne i odmładzające, zwalczanie szkodników, oczyszczanie obiektów wodnych, przesadzanie roślin, zabezpieczanie roślin na zimę.

Nieco inne zadania ma architekt krajobrazu zatrudniony w służbach publicznych (urzędy miast). Tu jego praca nie polega na opracowywaniu projektów architektury krajobrazu, ale bardziej związana jest z zarządzaniem terenami zielonymi. Architekt zajmuje się wówczas organizacją konkursów i przetargów na wykonawstwo projektów terenów zieleni, a także nadzorem nad ich wykonawstwem. Architekt krajobrazu może także pracować w przedsiębiorstwach usług komunalnych, przedsiębiorstwach robót ogrodniczych. W tych pierwszych, nadzoruje prace pielęgnacyjne i konserwatorskie terenów zieleni dla miasta, np. cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, nasadzenia roślin, krzewów, drzew, wycinkę drzew, koszenie traw. Natomiast w przedsiębiorstwach robót ogrodniczych prowadzi inwentaryzację, czyli spis roślinności na danym terenie, projektuje tereny zieleni (ogrody, klomby, rabaty, trawniki), zakłada i/lub nadzoruje zakładanie i pielęgnację zieleni.

Architekt krajobrazu może również zajmować się dydaktyką w placówkach oświatowych. Zajmuję się wówczas przekazywaniem uczniom i studentom wiedzy o projektowaniu ogrodów, historii sztuki ogrodowej, sposobach i metodach realizacji projektów. Natomiast architekt pracujący na stanowiskach naukowych, zajmuje się badaniami nad praktycznym wykorzystaniem w pracach nad architekturą krajobrazu, wyników prac badawczych innych dziedzin nauki, np. ochrony środowiska przyrodniczego, leśnictwa, historii sztuki, geologii, ekologii, itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę