Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt krajobrazu

Kod: 216201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

Warunki materialne

Praca architekta krajobrazu odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, tj. w pracowni projektowej, biurze projektowym, urzędzie, jak i w terenie.

Przygotowanie projektu wymaga wielu godzin pracy przy stole kreślarskim lub przy komputerze w pozycji siedzącej, co może powodować powstanie dolegliwości kręgosłupa. Praca przy stole kreślarskim i przy komputerze może wpływać także na osłabienie wzroku. Praca architekta krajobrazu odbywa się również w terenie, często w różnych warunkach pogodowych, co może z biegiem lat zwiększać podatność na choroby układu oddechowego i choroby reumatyczne. Podczas pracy w terenie architekt jest także narażony na urazy i uszkodzenia ciała, które mogą być spowodowane, np. brakiem ostrożności przy posługiwaniu się w pracy urządzeniami i narzędziami.

Architekt krajobrazu pracuje w kontakcie z roślinami, środkami ochrony roślin, nawozami, które mogą powodować uczulenia.

Warunki społeczne

Praca architekta krajobrazu ma zarówno charakter indywidualny, jak i zespołowy.

Architekt krajobrazu może wykonywać swoją pracę sam w jednoosobowej pracowni. Może także pracować w pracowni/biurze projektowym zatrudniającym kilka osób. Na etapie realizacji projektu, w zależności od jego wielkości, w zespole może pracować nawet 15-20 osób.

Niezależnie od miejsca wykonywania pracy (jednoosobowa pracownia, biuro/pracownia projektowa, służby publiczne i podlegle im instytucje) praca architekta krajobrazu odbywa się w kontakcie z ludźmi. Architekt krajobrazu prowadzi rozmowy/wywiady z klientami, z dostawcami, z pracownikami urzędów i instytucji związanych z realizacją projektu oraz rozmowy/konsultacje z członkami zespołu wykonującego projekt. Praca architekta w zespole projektowym to także działanie o charakterze indywidualnym, ponieważ w zależności od wielkości i złożoności projektu, każdy wykonuje swoją część projektu, a następnie składa się go w całość. Pracując w urzędach architekt krajobrazu nie wykonuje zadań projektowych, ale to także praca z ludźmi – rozmowy i ustalenia z kolegami, przełożonymi, innymi architektami, osobami realizującymi projekty dla miasta.

Warunki organizacyjne

Czas pracy architekta krajobrazu zależy od miejsca zatrudnienia. Architekta krajobrazu pracującego w biurze/pracowni projektowej lub prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą, nie obowiązują stałe godziny pracy. Średnio pracuje on 6-12 godzin dziennie. Liczba godzin pracy w ciągu dnia może jednak ulec wydłużeniu w zależności od terminu realizacji i złożoności projektu, wielkości i liczby zleceń. W zależności od stylu pracy architekta krajobrazu, jego praca związana z projektowaniem, może odbywać się w porze nocnej, a jeśli ma dużo zleceń lub krótki termin opracowania i wykonania projektu, także w soboty i/lub niedziele. Szczególne nasilenie pracy w zawodzie architekta krajobrazu następuje od marca do października. Przystępując do prac nad nowym projektem trzeba liczyć się z możliwością wyjazdów na miejsce projektowanego terenu, aby przeprowadzić inwentaryzację danego terenu oraz na spotkania z klientem. W trakcie realizacji projektu konieczne są wizyty w miejscu realizacji projektu, aby organizować i nadzorować przebieg prac zgodnie z projektem, przepisami prawa oraz kontrolować rzetelność prac zespołu fachowców różnych branż.

Architekta krajobrazu pracującego w służbach publicznych, tj. w urzędach lub podległych im jednostkach, obowiązuje 8-godzinny dzień pracy przez 5 dni w tygodniu. Jeśli architekt wykonuje swoją pracę w placówkach oświatowych, pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć (w przypadku pracy na kierunkach zaocznych może pracować również w soboty i niedziele).

Praca architekta krajobrazu nie jest pracą rutynową ponieważ nie może on powtarzać swoich projektów, każdy z nich powinien być oryginalny i niepowtarzalny.

Wykonując swoją pracę architekt krajobrazu ponosi odpowiedzialność za środki finansowe powierzone mu przez klienta na realizację projektu oraz za przygotowanie i realizację projektu zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i przepisami prawa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę