Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt wnętrz

Kod: 216102
Inna nazwa zawodu: projektant wnętrz

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Poznawcza : Tak
Artystyczna : Tak
Usługowa : Tak
Kategoria pracy
Sztuka i projektowanie artystyczne : Tak
Budownictwo : Tak
Charakter Pracy
Praca z liczbami, danymi : w dużym stopniu
Praca z ideami, pomysłami : w bardzo dużym stopniu
Praca z rzeczami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w bardzo dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są dość częste : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Konsultowanie : w bardzo dużym stopniu
Negocjowanie : w dużym stopniu
Udzielanie rad : w bardzo dużym stopniu
Organizowanie : w dużym stopniu
Współpraca : w dużym stopniu
Świadczenie usług : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Pisemny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Zespołowa : Tak
Stałe godziny pracy
Praca w zależności od otrzymanego zlecenia : Tak
Samodzielne ustalanie czasu pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
W dzień i w nocy : Tak
Odpowiedzialność
Społeczno-moralna : Tak
Zawodowa : Tak
Poziom mobilności
Wyjazdów służbowych poza granice kraju : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : niezbędna
Rozróżnianie barw : niezbędna
Widzenie stereoskopowe : niezbędna
Czucie dotykowe : przydatna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Spostrzegawczość : niezbędna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Wyobraźnia przestrzenna : niezbędna
Uzdolnienia rachunkowe : niezbędna
Rozumowanie logiczne : niezbędna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : niezbędna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : przydatna
Uzdolnienia techniczne : przydatna
Uzdolnienia artystyczne : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : przydatna
Umiejętność postępowania z ludźmi : niezbędna
Umiejętności kierownicze : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : przydatna
Umiejętność współdziałania : przydatna
Niezależność : niezbędna
Samodzielność : niezbędna
Inicjatywność : niezbędna
Zdolność przekonywania : niezbędna
Wytrwałość, cierpliwość : przydatna
Dokładność : niezbędna
Ciekawość : niezbędna
Dążenie do awansu w hierarchii społecznej i potrzeba osiągnięć : przydatna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : przydatna
Naukowe : przydatna
Artystyczne : niezbędna
Menedżerskie : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność narządu wzroku : niezbędna
Duża sprawność zmysłu dotyku : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Niedosłyszących : Tak
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak
Poruszających się na wózkach inwalidzkich : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Wyższe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Pożądane jest samo-zatrudnienie : Tak
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : A
Druga litera kodu : R
Trzecia litera kodu : P

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę