Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt

Kod: 216101
Inna nazwa zawodu: architekt budowlany

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Poznawcza : Tak
Artystyczna : Tak
Usługowa : Tak
Kategoria pracy
Sztuka i projektowanie artystyczne : Tak
Budownictwo : Tak
Charakter Pracy
Praca z liczbami, danymi : w bardzo dużym stopniu
Praca z ideami, pomysłami : w bardzo dużym stopniu
Praca z rzeczami : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Na wolnym powietrzu : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są dość częste : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Konsultowanie : w bardzo dużym stopniu
Negocjowanie : w dużym stopniu
Udzielanie rad : w dużym stopniu
Organizowanie : w dużym stopniu
Współpraca : w dużym stopniu
Świadczenie usług : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Pisemny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Zespołowa : Tak
Stałe godziny pracy
Praca w zależności od otrzymanego zlecenia : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi : Tak
Społeczno-moralna : Tak
Zawodowa : Tak
Poziom mobilności
Przemieszczanie się na dużych odległościach : Tak
Przemieszczanie się na małych odległościach poza stałym miejscem pracy : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : niezbędna
Rozróżnianie barw : niezbędna
Widzenie stereoskopowe : niezbędna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Spostrzegawczość : niezbędna
Zręczność rąk : niezbędna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Wyobraźnia przestrzenna : niezbędna
Uzdolnienia rachunkowe : przydatna
Rozumowanie logiczne : niezbędna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : niezbędna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : przydatna
Uzdolnienia techniczne : niezbędna
Uzdolnienia artystyczne : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : przydatna
Umiejętność postępowania z ludźmi : przydatna
Umiejętności kierownicze : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : przydatna
Umiejętność współdziałania : przydatna
Niezależność : niezbędna
Samodzielność : niezbędna
Inicjatywność : niezbędna
Zdolność przekonywania : przydatna
Wytrwałość, cierpliwość : niezbędna
Dokładność : niezbędna
Ciekawość : niezbędna
Dążenie do awansu w hierarchii społecznej i potrzeba osiągnięć : przydatna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : niezbędna
Naukowe : przydatna
Artystyczne : niezbędna
Menedżerskie : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność narządu wzroku : niezbędna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Niedosłyszących : Tak
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak
Poruszających się na wózkach inwalidzkich : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Wyższe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Zatrudnianych jest coraz więcej osób w zawodzie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : A
Druga litera kodu : B
Trzecia litera kodu : R

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę