Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt

Kod: 216101
Inna nazwa zawodu: architekt budowlany

Możliwości zatrudnienia

Architekci zatrudniani są przez organy administracji państwowej, placówki oświatowe. Wielu architektów ma dzisiaj możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, możliwość uruchamiania prywatnych pracowni czy biur architektoniczno-budowlanych. Architekci mogą także współpracować z czasopismami architektonicznymi funkcjonującymi na rynku wydawniczym prowadząc doradztwo i popularyzując wiedzę o architekturze. Dzisiaj architekci zatrudniają się również w biurach designerskich, przy projektowaniu wnętrz, w pracach przy scenografii.

Z analizy danych dotyczących liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2007 roku wynika, że w urzędach pracy w Polsce zarejestrowanych było 489 osób w zawodzie architekta. Natomiast na koniec 2007 roku w poszczególnych województwach zgłoszono do urzędów pracy ogółem 187 ofert pracy w tym zawodzie, tj. mniej niż wynosiło zapotrzebowanie.

W ostatnich latach, dzięki możliwości korzystania ze środków unijnych nastąpił w Polsce rozwój rynku inwestycyjnego w budownictwie. Miało to wpływ na wzrost zapotrzebowania na osoby wykonujące zawód architekta, szczególnie w dużych miastach oraz na tych obszarach kraju gdzie prowadzone są duże inwestycje. Rośnie także liczba firm, a szczególnie osób prywatnych, które chcą budować domy, różnego typu zakłady. Można więc przyjąć, że architektom czynnym zawodowo nie grozi bezrobocie. Ponadto architekci dobrze znający języki obce, np. angielski, niemiecki mogą także podejmować pracę w krajach Unii Europejskiej i tam zdobywać doświadczenie zawodowe.

Wysokość wynagrodzenia architekta zależy od miejsca pracy i miasta, w którym działa architekt lub biuro projektowe, w którym jest zatrudniony. Architekci pracujący w administracji państwowej otrzymują wynagrodzenie według tabeli płac podobnie, jak inni urzędnicy. Zależy ono od stawki zaszeregowania i składa się z płacy zasadniczej, dodatku stażowego oraz, w przypadku stanowisk kierowniczych, dodatku funkcyjnego. Wynagrodzenie dla architekta z doświadczeniem w urzędzie kształtuje się w granicach średniej krajowej.

Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów 13 stycznia 2006 roku przyjęto Regulamin Honorarium Architekta Obiekty i Zespoły Zabudowy, który na użytek klienta i architekta, a także na użytek publiczny, określa (zgodnie z zapisem w regulaminie) rodzaje usług architekta, ich zakres i fazy oraz wartości honorarium, które pozwalają architektowi na projektowanie zgodnie z interesem klienta, sztuką, prawem i etyką zawodową oraz na utrzymanie, odtwarzanie i rozwój warsztatu pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę