Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt

Kod: 216101
Inna nazwa zawodu: architekt budowlany

Środowisko pracy

Warunki materialne

Praca architekta odbywa się w pomieszczeniach biurowych, ale także w terenie. Praca w pomieszczeniach biurowych to praca w pracowni projektowej, biurze projektowym, urzędach. Praca architekta przy wykonywaniu projektu odbywa się przy desce kreślarskiej i komputerze, głównie w pozycji siedzącej, dlatego może wywoływać dolegliwości kręgosłupa. Ponadto praca przy kreśleniu i przy komputerze może spowodować osłabienie wzroku. Natomiast praca w terenie, tj. wykonywanie wizji terenowych, nadzór na budowie, wymaga przebywania na wolnym powietrzu w różnych warunkach pogodowych. Przebywanie na budowie może wiązać się także z ryzykiem urazów i uszkodzeń ciała, które mogą być spowodowane, np. wystającymi elementami konstrukcji, prądem elektrycznym lub spadającymi elementami.

Warunki społeczne

Praca architekta ma charakter indywidualny.

Architekt może wykonywać swoją pracę sam w jednoosobowej pracowni. Może także pracować biurze projektowym zatrudniającym 5-20 osób lub w urzędzie. W każdym z tych miejsc pracuje w kontakcie z ludźmi. Prowadzi rozmowy/wywiady z klientami, z pracownikami urzędów w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń związanych z realizacją projektu oraz rozmowy/konsultacje z członkami zespołu realizującego projekt.

Praca architekta w zespole, to także działanie o charakterze indywidualnym, ponieważ w zależności od wielkości projektu, architekt samodzielnie wykonuje powierzony mu wycinek pracy. Realizując projekt architekt również samodzielnie dobiera sposoby i metody realizowania powierzonych mu zleceń.

Warunki organizacyjne

Czas pracy architekta prowadzącego własną działalność gospodarczą nie jest normowany. Jego godziny pracy zależą do bieżących potrzeb, wielkości i liczby zleceń, chociaż przyjmuje się, że jest to średnio około 6-12 godzin dziennie. W zależności od stylu pracy architekta może ona odbywać się także w porze nocnej, a jeśli ma dużo zleceń czasami w soboty i/lub niedziele. Jest niezależny w wykonywaniu swojej pracy. W biurach/pracowniach projektowych zatrudniających kilka bądź więcej osób mogą występować ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Architekta pracującego w urzędach administracji obowiązuje stały, 8-godzinny dzień pracy przez 5 dni w tygodniu. Jeśli pracuje w placówkach oświatowych jego godziny pracy wynikają z przyjętego planu zajęć.

Jeśli architekt kieruje firmą to on nadzoruje pracę podległego mu zespołu, jeśli nie - jest częścią tego zespołu. Ma wtedy swobodę w przedstawianiu swoich pomysłów, ale ostateczna decyzja należy do zwierzchnika. Praca architektów w jednostkach publicznych jest nadzorowana przez osoby, które nimi kierują.

W zawodzie architekta można zauważyć pewną sezonowość pracy. Wiosna, lato i jesień to okresy szczególnego nasilenia prac przebiegających na powietrzu. Niemniej jednak, dzięki temu, że na rynku pojawiają się nowe materiały budowlane przystosowane do niskich temperatur, można kontynuować prace budowlane na powietrzu również zimą. Ta pora roku to okres, kiedy dużo prac wykonywanych jest przede wszystkim wewnątrz budynku, np. montowanie instalacji elektrycznych, tynkowanie, stawianie ścian, itp.

Przy rozpoczęciu prac nad nowym projektem trzeba liczyć się z możliwością wyjazdów na miejsce projektowanego obiektu, aby przeprowadzić inwentaryzację istniejących obiektów i terenu oraz na spotkania z klientem. W trakcie realizacji projektu konieczne są wizyty na budowie, aby organizować i nadzorować przebieg prac zgodnie z projektem, przepisami prawa oraz kontrolować rzetelność prac zespołu fachowców różnych branż. Częstość wizyt w ramach nadzoru autorskiego może być określona w umowie zawartej z architektem na realizację projektu.

Architekt jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów. Ponosi odpowiedzialność za powierzone mu przez klienta środki finansowe przeznaczone na realizację projektu, a także wobec społeczeństwa za przygotowanie i realizację projektów różnych obiektów zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i przepisami prawa tj. za ich jakość, oryginalność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników tych obiektów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę