Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt

Kod: 216101
Inna nazwa zawodu: architekt budowlany

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie architekta konieczne jest uzyskanie wyższego wykształcenia, tj. ukończenie studiów magisterskich lub inżynierskich na kierunku architektura i urbanistyka na politechnikach i uczelniach artystycznych publicznych lub niepublicznych. Studia wyższe dają ogólne przygotowanie do zawodu.

W celu zapewnienia sobie samodzielności zawodowej, możliwości awansu, prawa do podpisywania sporządzanych projektów (prawo autorskie), możliwości wykonywania kontroli nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego, trzeba uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka, może ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, natomiast absolwent studiów zawodowych na kierunku architektura i urbanistyka, który uzyskał tytuł zawodowy inżyniera architekta lub absolwent studiów magisterskich na kierunku pokrewnym do architektury może starać się o uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie. Osoby te muszą jeszcze odbyć roczną praktykę na budowie oraz dwuletnią praktykę przy sporządzaniu projektów pod nadzorem doświadczonego projektanta.

Odbyta praktyka zawodowa powinna być udokumentowana w książce praktyki zawodowej, którą przedkłada się do odpowiedniej Izby Architektów. Egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu oraz z części ustnej i obejmuje sprawdzenie znajomości procesu budowlanego i umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Zdaje się go przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.

W wykonywaniu zawodu architekta ważna jest wiedza techniczna, z historii sztuki, socjologii, psychologii, znajomość przepisów prawa budowlanego, wiedza o ukształtowaniu i budowie terenu. Można ją zdobywać w ramach samokształcenia, kończąc studia podyplomowe, np.: z zakresu urbanistyki, rewaloryzacji zabytków, konserwacji obiektów zabytkowych, audytu energetycznego w budownictwie, itp. oraz poprzez uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, wykładach organizowanych przez Izbę Architektów RP lub Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Ponieważ praca architekta odbywa się również w terenie ważne jest posiadanie prawa jazdy co pozwala na szybkie dotarcie do klienta i przemieszczanie się na miejsc realizacji projektów. Natomiast znajomość języków obcych daje szansę na poszukiwanie pracy poza granicami Polski i zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę