Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista kontroli jakości

Kod: 214109
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Inżynier pracujący w tym zawodzie kontroluje wszystkie fazy procesu produkcyjnego i zapobiega wytwarzaniu towarów o złej jakości.

W zależności od stanowiska pracy zakres czynności inżyniera kontroli jakości jest zróżnicowany. Każdy specjalista pracujący w tym zawodzie musi jednak gromadzić informacje o obecnych potrzebach rynku w zakresie wymogów jakościowych stawianym towarom, zgłoszonych patentach oraz nowościach technologicznych ( zwłaszcza nowej aparaturze kontrolo-pomiarową stosowanej w produkcji interesujących go towarów).

Zadaniem projektanta stanowisk kontrolno-pomiarowych jest opracowanie projektu technicznego stanowisk kontrolnych, które gwarantują uzyskiwanie wyrobu finalnego o założonej, oczekiwanej przez odbiorcę jakości.

Na podstawie znajomości technologii wytwarzania ma uwzględnić w projekcie wszystkie warunki użytkowania, niezawodności towaru, charakterystykę sensoryczną (moda, kolor, smak, zapach), sposób instalowania, wykorzystywania lub przystosowania, normy i uregulowania prawne odnoszące się do danych wyrobów. Musi również zaprojektować sposób kontrolowania rodzaju opakowania oraz metody zapewniające i weryfikujące jakość.

W pierwszej fazie pracy projektant zapoznaje się z literaturą fachową, szukając w niej możliwych rozwiązań problemu, konsultuje i uzgodnienia ze zleceniodawcą różne problemy użytkowania towaru . Następnie opracowuje koncepcję przebiegu kontroli procesu wytwarzania, to znaczy dobiera warunki i parametry kryterialne, sposoby kontroli, rejestracji i regulacji tych warunków i parametrów. W projektowanym stanowisku musi określić ich optymalną liczbę i lokalizację. Zaproponować ma także jakie powinno być wyposażenie stanowisk kontrolnych, jakie zastosować metody analityczne i pomiarowe oraz opracować projekt techniczny stanowiska .

Nowoczesnym podejściem do jakości towarów jest tak zwany system zapewnienia jakości. Opiera się on na realizowaniu wszystkich procesów i operacji związanych z danym towarem według wcześniej ustalonych założeń wynikających z potrzeb odbiorcy. Tymi zagadnieniami zajmuje się specjalista do spraw systemu zapewnienia jakości. Do podstawowych zadań na tym stanowisku należy określenie głównych cech i wymagań jakościowych wytwarzanych wyrobów, wykonanie ich specyfikacji z uwzględnieniem wymagań norm europejskich ISO oraz wybór modelu zapewnienia jakości. Mając już niezbędne informacje podstawowe inżynier tworzy teoretyczny system, w którym jednoznacznie określona jest struktura organizacyjna i procedury działań na każdym stanowisku wpływającym bezpośrednio czy pośrednio na jakość wyrobu. Do jego obowiązków należy ponadto systematyczne nadzorowanie stosowanych procedur i procesów, również kontrolowanie sposobu przeprowadzania okresowych przeglądów sprawności maszyn i urządzeń zastosowanych w procesie produkcyjnym, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej odnośnie poprawności i dokładności wskazań . Specjalną uwagę musi zwracać na komputery stosowane w procesach sterowania, a w szczególności na ich oprogramowanie.

Specjalista ds. zapewnienia jakości prowadzi całą dokumentację wprowadzonego systemu w zakresie polityki jakości, procedur, ksiąg i planów jakości, audytów, przeglądów i ocen systemu jakości. Okresowo zobowiązany jest do dokonywania weryfikacji stanu jakości wyrobu, procesów produkcyjnych, oprogramowania, materiałów i środowiska produkcji we wszystkich istotnych punktach procesu, zgodnie z planem i specyfikacją procesów kontrolnych międzyoperacyjnych i końcowych. Ponadto specjalista ten zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, a także do nadzoru i kontroli transportu, procesu pakowania, przechowywania i dostarczania gotowego wyrobu do odbiorcy, a także serwisu po jego sprzedaży.

W wypadku konieczności wprowadzenia w realizowanym procesie zmian technologicznych, współpracuje przy opracowywaniu procedur ich wprowadzenia i steruje wprowadzeniem tych zmian.

Inżynier kontroli technicznej, kieruje zespołem pracowników, którzy kontrolują własności fizykochemiczne i inne surowców i materiałów pomocniczych, półproduktów i produktów finalnych pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną ( normy, warunki techniczne, umowy, uzgodnienia lub wzory). Inżynier kontroli jakości osobiście kontroluje częstotliwość i poprawność wykonywanych przez podwładnych pomiarów i oznaczeń, jak też stan techniczny i poprawność wskazań przyrządów pomiarowych. Opracowuje i aktualizuje instrukcje stanowiskowe, bhp i ppoż. w zakresie kontroli jakości oraz opracowuje lub udoskonala system zakładowy mający zapobiegać brakom .

Inżynier kontroli technicznej sprawdza jakość dostaw materiałów wyjściowych, półproduktów i produktów dostarczanych z zewnątrz na potrzeby produkcji oraz sposobów ich magazynowania i wydawania. Kontroluje jakość wyprodukowanego towaru w celu sklasyfikowania, zarejestrowania i wyeliminowania braków z cyklu produkcyjnego oraz przekazuje informacje i wnioski dotyczące braków (wad) do zainteresowanych. Osobną czynnością jest badania reklamacji użytkowników oraz zbieranie informacji o zachowaniu się wyrobu w trakcie eksploatacji. Informacje te wykorzystuje w celu opracowania wniosków o konieczności dokonania ewentualnych zmian w dotychczasowej procedurze wytwarzania.

Nadzoruje również transport, magazynowanie i ekspedycję towarów gotowych (sposób ich konserwacji wysyłkowej, sposób opakowania i ekspedycji na zewnątrz).

Współuczestniczy w szkoleniu personelu działu kontroli technicznej i innych pracowników w zakresie metod, sposobów kontroli i pomiarów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę