Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Statystyk

Kod: 212004
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE

Statystyk prowadzi badania zjawisk masowych statystycznych, przede wszystkim ekonomicznych i społecznych. Planuje, organizuje i koordynuje przeprowadzanie badań oraz przetwarzanie ich wyników. Opracowuje metody, modele i techniki badań statystycznych a także analizuje i upowszechnia wyniki tych badań. 

Bardzo często szczegółowa informacja, która jest efektem pracy statystyka, zawierana jest w specjalistycznych publikacjach, takich jak biuletyny i roczniki statystyczne. Zawierają one dane (najczęściej liczbowe) dotyczące  ludności, warunków życia, pracy, dochodów ludności, wzrostu lub spadku produkcji,  rozwoju handlu, budownictwa, itd.

Efekty pracy statystyka towarzyszą nam często w życiu codziennym, wiele informacji statystycznych wpływa na nasze decyzje, np. informacje o spadku inflacji, pogorszeniu się koniunktury, wzroście bezrobocia. Od jakości i szybkości tych informacji zależy w dużym stopniu trafność podejmowanych decyzji gospodarczych i politycznych. Praca statystyka jest również niezwykle istotna w branży medycznej. Świat interesuje się statystyką hospitalizacji, częstością zastosowania szczepień, liczbą nowych przypadków poszczególnych chorób, itp. Również w przypadku badań klinicznych praca statystyka jest niezbędna. Obserwuje się stały wzrost zastosowania statystyki w praktyce medycznej.

Do głównych zadań statystyka należy opracowywanie metod badań statystycznych, w tym metod obserwacji statystycznej, metod wnioskowania statystycznego, sposobów opracowywania i przetwarzania wyników badań oraz metod prezentacji danych statystycznych w formie tablicowej i graficznej. Ponadto statystyk wykonuje rachunki i bilanse statystyczne, opracowuje metody modelowania i prognozowania statystycznego.

Jednym z zadań statystyka jest projektowanie formularzy, sprawozdań i ankiet do badań statystycznych, ustalanie zasad przeprowadzania tych badań, analiza ich wyników i formułowanie wniosków. Analiza wyników badania może mieć postać porównań w czasie (np. czy eksport ogółem wzrósł, czy też spadł w porównaniu z poprzednimi latami), porównań w przestrzeni (np. jak kształtują się proporcje przeciętnego wynagrodzenia w branży handlowej w poszczególnych województwach), a w tym porównań międzynarodowych.

Opracowywanie danych polega przede wszystkim na operacjach arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), przeprowadzanych na danych liczbowych pochodzących ze sprawozdań statystycznych. Niekiedy opracowywanie danych ma charakter skomplikowanych operacji matematycznych, gdy statystyk poszukuje zależności między poszczególnymi cechami badanego zjawiska.

Niezbędnym narzędziem pracy statystyka jest komputer wyposażony w specjalistyczne dla danej instytucji lub firmy oprogramowanie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę