Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Geolog

Kod: 211403
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Poznawcza : Tak
Kategoria pracy
Nauka i dziedziny z nią związane : Tak
Budownictwo : Tak
Charakter Pracy
Praca z ideami, pomysłami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak
Praca ciężka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Na wolnym powietrzu : Tak
Pod ziemią : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są możliwe, lecz nie konieczne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w dużym stopniu
Konsultowanie : w bardzo dużym stopniu
Udzielanie rad : w dużym stopniu
Organizowanie : w dużym stopniu
Współpraca : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Pisemny : w dużym stopniu
Za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Zespołowa : Tak
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Praca w zależności od otrzymanego zlecenia : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
W dzień i w nocy : Tak
Poziom mobilności
Przemieszczanie się na dużych odległościach : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : niezbędna
Rozróżnianie barw : niezbędna
Widzenie stereoskopowe : niezbędna
Widzenie o zmroku : przydatna
Czucie dotykowe : niezbędna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : przydatna
Szybki refleks : przydatna
Spostrzegawczość : niezbędna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : przydatna
Brak lęku przed wysokością : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : przydatna
Dobra pamięć : niezbędna
Wyobraźnia przestrzenna : niezbędna
Uzdolnienia rachunkowe : niezbędna
Rozumowanie logiczne : niezbędna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : niezbędna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : niezbędna
Ważne cechy
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : przydatna
Wytrzymałość na długotrwały wysiłek : przydatna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : przydatna
Umiejętność współdziałania : przydatna
Niezależność : niezbędna
Umiejętność podporządkowania się : przydatna
Samodzielność : niezbędna
Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych : przydatna
Inicjatywność : niezbędna
Zdolność przekonywania : przydatna
Wytrwałość, cierpliwość : niezbędna
Dokładność : niezbędna
Ciekawość : niezbędna
Dążenie do awansu w hierarchii społecznej i potrzeba osiągnięć : przydatna
Przydatne zainteresowania
Naukowe : niezbędna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Wysoka ogólna wydolność fizyczna : przydatna
Duża sprawność układu oddechowego : przydatna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : przydatna
Duża sprawność układu mięśniowego : przydatna
Duża sprawność narządu wzroku : niezbędna
Duża sprawność zmysłu dotyku : niezbędna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z chorobą psychiczną w okresie reemisji : Tak
Niedosłyszących : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Wyższe : Tak

Inne

Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : B
Druga litera kodu : R
Trzecia litera kodu : P

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę