Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Geograf

Kod: 211402
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Geograf zajmuje się badaniem środowiska geograficznego (środowiska przyrodniczego i środowiska człowieka). Poznaje i interpretuje jego funkcjonowanie, zróżnicowanie oraz bada zachowania ekonomiczne, społeczne i kulturowe człowieka wczasie i przestrzeni. Obiektem jego zainteresowań są również współzależności między elementami środowiska przyrodniczego oraz działalnością człowieka. Rezultaty swych badań geograf przedstawia na mapach, dokonuje regionalizacji badanych zjawisk oraz tworzy Systemy Informacji Geograficznej (GIS).

Głównym zadaniem geografa jest ocena współczesnego stanu badanych zjawisk, ich uwarunkowań, tendencji zmian oraz prognozowanie stanów przyszłych i ich skutków.

Pole zainteresowań i badań geografa jest szerokie, co powoduje konieczność specjalizacji w kierunku przyrodniczym (specjalności geografii fizycznej) bądź humanistycznym (specjalności geografii człowieka). W zakresie geografii fizycznej istnieje wiele specjalności, związanych z poszczególnymi składnikami środowiskaprzyrodniczego. Geograf geomorfolog bada genezę form rzeźby ziemi, warunki jej powstawania i rozwoju oraz zmiany zachodzące pod wpływem czynników naturalnych i działalności człowieka. Geograf hydrolog bada wody powierzchniowe i podziemne oraz związane z nimi zjawiska i procesy. Geografowie meteorolog i klimatolog przygotowują prognozy zmian pogody i klimatu dla różnych dziedzin gospodarki, badają procesy pogodotwórcze i ich zmienność. Geograf gleboznawca bada pokrywę glebową w powiązaniu z różnymi cechami środowiska i działalnością człowieka, a geograf oceanolog prowadzi badania nad cechami fizycznymi i chemicznymiwód morskich oraz zmianami zachodzącymi w strefie brzegowej. Specjalista od geografii krajobrazu traktuje przyrodę jako system wzajemnie warunkujących się składowych, składników krajobrazu. Bada strukturę środowiska przyrodniczego, jego funkcjonowanie i prawidłowość zróżnicowania. Geograf specjalista od ochrony środowiska ocenia stan środowiska i jego zagrożenia oraz planuje stałe obserwacje zachodzących w nim zmian.

Podobnie w zakresie geografii człowieka istnieje wiele specjalności, związanych z dziedzinami działalności człowieka. Geograf społeczno-ekonomiczny bada przestrzenną organizację życia społeczeństwa, zjawiska i procesy społeczne i gospodarcze w przestrzeni. Specjalista od gospodarki przestrzennej i planowania bada funkcjonowanie systemów społeczno-ekonomicznych, dokonuje analizy regionalnej i przygotowuje plany przestrzennego zagospodarowania. Geograf urbanista bada strukturę funkcjonowania miast oraz dokonuje oceny użytkowania ziemi w mieście dla potrzeb planowania. Geograf turyzmu dokonuje waloryzacji środowiska przyrodniczego i historyczno-kulturowego z punktu widzenia przydatności turystyczno-rekreacyjnej. Ocenia zagospodarowanie turystyczne terenu.

Geograf regionalny jest specjalistą od określonego regionu. Bada relacje między działalnością człowieka i środowiskiem przyrodniczym w danym regionie. Analizuje problemy rozwoju regionalnego. Kartograf opracowuje mapy ogólnogeograficzne i tematyczne, stosując techniki tradycyjne i komputerowe. Geograf specjalista w zakresie teledetekcji interpretuje zdjęcia lotnicze i satelitarne środowiska przyrodniczego i człowieka. Nauczyciel geografii w szkole zajmuje się edukacją młodzieży, upowszechnia wiedzę geograficzną oraz kształtuje odpowiednie postawy i wdraża określone systemy wartości.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę