Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Astronom

Kod: 211102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Pierwszy etap pracy astronoma (obserwacje) odbywa się w specjalnych ośrodkach zwanych obserwatoriami. Najwięcej obserwacji prowadzi się ciągle w optycznym zakresie widma, dlatego obserwatoria to najczęściej zespoły klasycznych teleskopów. Obserwatoria nastawione na obserwacje innych zakresów widma będą odpowiednio wyposażone, np. w radioteleskopy. Teleskopy lub czujniki mogą być instalowane na sztucznych satelitach, sondach kosmicznych, a nawet pod ziemią (obserwacje neutrin). Nie trzeba tu dodawać, że sprzęt stosowany we współczesnych obserwacjach astronomicznych stanowi często szczytowe osiągnięcie techniki, jest więc z reguły drogi i praca wymaga dobrej jego znajomości. Zarówno prowadzenie obserwacji jak i ich interpretacja oraz tworzenie modeli (drugi etap pracy) wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem ogromnych ilości danych. Dlatego obecnie oba te etapy pracy astronoma są nie do pomyślenia bez komputerów. Trzeci etap (przekazanie wiedzy) to zarówno publikowanie wyników obserwacji lub własnych dociekań teoretycznych, jak i nauczanie innych przez prowadzenie wykładów, odczytów i publikowanie prac popularnych. Tu również komputer odgrywa ogromną rolę, chociażby jako maszyna do prac edytorskich. Poszczególni astronomowie poświęcają się wprawdziedziałalności głównie w jednym z tych trzech etapów, jednak specjalizacja nigdy nie jest posunięta tak daleko, by na przykład teoretyk nie mógł poprowadzić wykładu itd.

warunki społeczne

Praca astronoma łączy cechy pracy indywidualnej i zespołowej. Wykonać obserwacje lub wpaść na szczęśliwy pomysł można bowiem samemu, ale trzeba pracować w zespole, by wiedzieć, co w ogóle warto obserwować albo jakie warto mieć pomysły. Dlatego niezbędne są astronomowi kontakty z innymi kolegami, zarówno w kraju jak i za granicą, co realizuje się przezdyskusje, zjazdy, seminaria, wymianę korespondencji, pracę w zagranicznych ośrodkach.

warunki organizacyjne

Praca astronoma, poza prowadzeniemwykładów, nie wymaga stałych godzin. Zdarza się, że astronom musi wykonać określone obserwacje o konkretnej godzinie, jak wymaga badane przez niego zjawisko ? obojętne, w nocy czy w dzień.Najważniejszą jednak pracę twórczą (polegającą na planowaniu i opracowywaniu obserwacji, dociekaniach teoretycznych, przygotowywaniu wykładów) może wykonywać w czasie najbardziej mu odpowiadającym.Osobną sprawą, jest dostęp do teleskopów i komputerów ? tu zawsze trzeba się liczyć z potrzebami kolegów. Jeżeli sytuacja tego wymaga, dyrekcja ośrodka wprowadza zasady korzystania ze wspólnego sprzętu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę