Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kierownik działu informatyki

Kod: 133001
Inna nazwa zawodu: główny informatyk, kierownik referatu obsługi informatycznej

Zadania i czynności

Kierownik działu informatyki kieruje podległą mu grupą pracowników (najczęściej programistów, informatyków, elektroników), nadzoruje ich działania oraz planuje i koordynuje pracę tego działu z innymi komórkami, specjalistami spoza własnej instytucji, poprzez konsultacje z ich kierownikami, a także dyrektorem bądź prezesem, któremu podlega.

W zależności od tego, gdzie jest zatrudniony jego zadania i czynności mogą być zróżnicowane. Niezależnie jednak od specyfiki firmy można wyróżnić zadania wykonywane prawie przez wszystkich kierowników działów informatyki:

zapewnienie opracowywania, funkcjonowania oraz wdrażania projektów ułatwiających pracę zakładu,

zapewnienie warunków umożliwiających wykonywanie zamówień klientów zewnętrznych,

wnioskowanie i opiniowanie zasadności zakupów sprzętu i oprogramowania,

planowanie, organizowanie i nadzorowanie wykonywania zadań realizowanych przez dział,

nadzorowanie konserwacji i napraw sprzętu w firmie,

zarządzanie sieciami,

prowadzenie korespondencji i dokumentacji z zakresu informatyki,

nadzorowanie prac archiwizowania danych i gwarantowanie ich poufności,

dbałość o podnoszenie umiejętności zawodowych własnych i podległych pracowników,

nadzorowanie przestrzegania Regulaminu pracy, Kodeksu pracy, przepisów bhp i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Praca kierownika działu informatyki charakteryzuje się podziałem na zadania i czynności administracyjno – urzędnicze oraz koncepcyjno – poznawcze. W związku z tym, że jest to stosunkowo nowy zawód, jego charakter ulega ciągłym zmianom i następuje zwiększanie czasu pracy przeznaczonego na organizowanie, nadzorowanie i administrowanie (przeciętnie jest to jeszcze ok. 50% czasu pracy, lecz we wszystkich zakładach obserwuje się tendencję wzrostową). Niesie to za sobą konieczność dokładnego przemyślenia swojej kariery zawodowej, gdyż istnieje prawdopodobieństwo dezaktualizacji wiedzy z zakresu informatyki i trudności w ewentualnym podjęciu pracy innej niż kierownicza.

Duże firmy posiadające po kilka lub więcej oddziałów na terenie całego kraju oczekują, że dla zapewnienia takiej samej jakości usług wszyscy będą działać wg standardowych, jednakowych dla wszystkich procedur. Większa natomiast swoboda w doborze metod, przebiegu i rozkładzie zadań charakterystyczna jest dla organizacji, które są jednostkami samodzielnymi i nie posiadają filii bądź oddziałów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę