Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kierownik działu logistyki

Kod: 132401
Inna nazwa zawodu: kierownik ds. zaopatrzenia i logistyki, kierownik działu zakupów, kierownik działu gospodarki magazynowej, kierownik działu magazynowego

Zadania i czynności

Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji ponosi odpowiedzialność za planowanie i koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem firmy w dziedzinie gospodarki magazynowej. Praca zwykle związana jest administracją, biznesem i zarządzaniem.

Celem pracy na stanowisku kierownika działu dystrybucji i zaopatrzenia jest czuwanie nad optymalnymi stanami magazynowymi, aby nie było niezrealizowanych zamówień odbiorców. Wymaga to analizowania bieżących stanów zapasów materiałowych i reagowania na zmieniające się uwarunkowania rynkowe.

Ważnym zadaniem jest najbardziej efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz określenie procedur związanych z magazynowaniem towarów, wysyłką i ich przyjmowaniem zapewniających zgodność przychodzących towarów z zamówieniami i specyfikacjami oraz gwarantujących właściwe składowanie materiałów.

Poszukuje nowych kontrahentów i dostawców krajowych i zagranicznych, organizuje akcje ofertowe w celu pozyskiwania nowych dostawców. Organizuje przemieszczanie towarów i ludzi, transportu oraz zaopatrzenia i magazynowania. Rozwiązuje różne problemy logistyczne takie jak: dbałość o wielkość zapasów, dotrzymywanie terminów dostaw czy optymalizowanie sieci magazynów i przystosowywanie ich do sieci dostawców. Aby to osiągnąć, kierownik musi prowadzić ciągły nadzór nad kierowcami i przedstawicielami handlowymi, którzy kontaktują się z odbiorcami (sklepami, hurtowniami, itp.) i informują kierownika o potrzebach klientów. Na tej podstawie kontaktuje się on z dostawcami towarów i negocjuje ceny oraz terminy dostaw; zawiera również umowy i kontrakty z innymi firmami. Harmonizuje terminy dostaw, dokonuje ich podziału oraz sporządza plan dostaw, koordynuje przewóz towarów i materiałów oraz nadzoruje funkcjonowanie taboru kolejowego.

Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji musi podejmować działania zmierzające do minimalizowania ryzyka strat i niezgodności w czasie magazynowania i transportu produktów, bierze udział w sporządzaniu asortymentowych prognoz wielkości sprzedaży, prowadzi nadzór nad rotacją zapasów i terminami ich przydatności, ustala budżet działu oraz kontroluje wydatki i potwierdza właściwe wykorzystanie środków finansowych.

Praca ta wymaga podejmowania szybkich decyzji oraz zdolności interpersonalnych, umiejętności nawiązywania kontaktów z kontrahentami

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę