Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kierownik działu reklamy / promocji / public relations

Kod: 122202
Inna nazwa zawodu: menedżer public relation, menedżer reklamy

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Brak jest wyraźnych przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy w tym zawodzie. Jedynie wady wzroku nie poddające się korekcji, wady słuchu i wymowy oraz choroby psychiczne, mogą być barierami w wykonywaniu tego zawodu.

Zawód ten wymaga wysokiej sprawności narządu wzroku potrzebnego w porównywaniu i odróżnianiu kolorów, zarówno pod względem jasności, jak i rozpoznawania pojedynczych barw lub ich kombinacji.

Kierownik działu reklamy, promocji i pokrewnych zajmuje się nie tylko tworzeniem reklam, ale też analizowaniem i koordynowaniem działań promocyjnych. Dlatego też praca ta wymaga ogólnej sprawności fizycznej, odporności na stres i dużej siły psychicznej. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu jest brak sprawności kończyn górnych i dolnych, oraz choroby kostno-stawowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę