Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Syndyk

Kod: 112019
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Syndyk masy upadłości to osoba zarządzająca majątkiem podmiotu gospodarczego postawionego w stan upadłości, która ma prawo dokonywać podziału funduszy między wierzycieli zgodnie z zasadami prawa upadłościowego i naprawczego określonymi w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze.

Głównym celem pracy syndyka jest więc likwidacja majątku upadłego i zaspokojenie wierzycieli upadłego. Syndyka masy upadłości powołuje się w razie upadłości, wynikającej najczęściej z powodu niewypłacalności podmiotu gospodarczego. Jest on powoływany

w sytuacji, gdy upadłość ma polegać na sprzedaży majątku upadłego w celu wykonania zobowiązań wobec wierzycieli.

Syndykiem masy upadłości może zostać osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez sąd do zarządzania majątkiem postawionej w stan upadłości instytucji, która podlega wyłącznie nadzorowi sędziego – komisarza. Syndyk reprezentuje interesy nie tylko upadłego podmiotu, ale także wierzycieli. Zawód syndyka wyróżnia się więcspośród innych zawodów tym, że sprawuje on nadzór nad majątkiem prywatnym, ale jednocześnie jest niejako „reprezentantem” władzy państwowej.

Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. Po ogłoszeniu upadłości syndyk podejmuje niezbędne czynności celem ujawnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa, tj. zawiadamia wszystkich wierzycieli, komornika, urzędy i instytucje, m.in. ZUS, Pocztę Polską, Urząd Skarbowy, bank. Upadłość podmiotu ogłasza także w Monitorze Rządowym i Gospodarczym oraz w prasie ogólnopolskiej, wzywając wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, tj. długów nieuregulowanych przez firmę. Następnie likwiduje majątek upadłego oraz opracowuje projekt podziału masy upadłości. Projekt ten musi zostać zaakceptowany przez sędziego – komisarza. Jeśli zostanie on zaakceptowany, wypłaca wierzycielom należności

i zawiadamia sąd o dokonanych wypłatach, co stanowi podstawę do zamknięcia postępowania upadłościowego i wykreślenia firmy z rejestru. W przypadku, gdy w likwidowanym przedsiębiorstwie zatrudniona jest jeszcze kadra pracownicza, syndyk stopniowo ogranicza zatrudnienie, aż do całkowitego zwolnienia całej załogi.Może się również zdarzyć tak, że

w trakcie prowadzenia likwidacji przedsiębiorstwa za zgodą sądu, będzie on prowadził działalność gospodarczą, którastopniowobędzie ulegać wygaśnięciu. Syndyk za zgodą sędziego – komisarza może zatrudnić także inne osoby lub zlecić wykonanie czynności innym osobom, jeśli jest to niezbędne dla zabezpieczenia i likwidacji majątku upadłego.

Pracę syndyka zaliczyć można do pracy urzędniczej, jednak w sytuacji kontynuowania przez niego działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zarządzania firmą – niezbędna jest więc wiedza z zakresu ekonomii, czy zarządzania. Umiejętności organizacyjne

imenedżerskie to jedne z głównych cech, które musi posiadać osoba pracującą w zawodzie syndyka.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę