Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

Kod: 111102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

 

Zawód polityka polega na działaniu w obrębie polityki, przez którą rozumiemy sztukę zdobywania władzy i zarządzania państwem, przy czym głównym celem jest dobro wspólne. Polityk dąży więc swoim działaniem do wywierania wpływu na podział władzy. Może wykonywać swoje zadania okazjonalnie poprzez korzystanie z czynnego prawa wyborczego lub też ubocznie, czyli być tzw. hobbystą politycznym, który należąc do partii w stopniu zbliżonym do formalnego, działa tylko w razie potrzeby, co nie stanowi jednak głównej treści jego życia ani w sensie materialnym ani ideowym.

Zadania, które wykonuje polityk w swojej pracy są bardzo różnorodne. Wśród nich można wyróżnić kontakty z mediami, śledzenie codziennej prasy, publikacji z zakresu polityki, prawa, ekonomii czy też socjologii oraz prowadzenie szeroko pojętej działalności publicystycznej, która daje możliwości oceny sytuacji kraju oraz własnych spostrzeżeń, co do stanu państwa, jak również możliwość przekazywania wskazówek umożliwiających ocenę działań podejmowanych przez różne frakcje polityczne funkcjonujące w innych partiach.

W trakcie trwania kadencji Sejmu, polityk ocenia i przygotowuje programy, które w wyniku oceny bieżącej sytuacji politycznej umożliwiają korekty oraz naprawę działań, które niekoniecznie pozytywnie oddziaływają na obecną sytuację polityczno-gospodarczą kraju. Polityk uczestniczy również w tworzeniu budżetu zgodnie z przyjętymi ustaleniami prawnymi i ma możliwość podejmowania decyzji poprzez głosowanie.

Ponadto przygotowuje spotkania i konferencje, a także uczestniczy w spotkaniach grup środowiskowych, czyli stowarzyszeń, rad osiedli, jak również nieformalnych grup skupiających osoby pracujące na rzecz swoich środowisk. Bierze również udział w spotkaniach z wyborcami czy też ludźmi nie będącymi członkami jakiejkolwiek partii (miejscem tych spotkań jest siedziba danej partii). Celem tych spotkań jest pomoc w rozwiązywaniu problemów obywateli oraz udzielanie wskazówek, gdzie powinni kierować swoje sprawy. Wyborcy często korzystają z możliwości uczestniczenia w organizowanych spotkaniach z politykami, m.in. po to, aby lepiej ich poznać i zapytać o realizację ich przedwyborczych obietnic.

Polityk powinien też na bieżąco śledzić sytuację międzynarodową i w zależności od zajmowanej pozycji w hierarchii politycznej, wpływać na organizacje międzynarodowe celem osiągania pozytywnych efektów przynoszących korzyści państwu.

W zakres obowiązków polityka wchodzi również zdobywanie wiedzy związanej ze sferą władzy (studia, szkolenia, konferencje itp.) oraz zdobywanie wiedzy w obrębie zarządzania (studia podyplomowe i kierunkowe). Polityk, działania wynikające ze zdobytej wiedzy, nakierowuje na prawidłowe i zgodne z zasadami życia społecznego kształtowanie środowiska, w którym podejmuje swoje działania. Do działań tych należy m. in. przekazywanie informacji o obecnej sytuacji społeczno – ekonomicznej w kraju i o krokach podejmowanych dla poprawy sytuacji lokalnejitp.

Na wielu stanowiskach politycy pracują na rzecz swoich partii: ministrowie, marszałkowie, wojewodowie, prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie, wójtowie. Posłowie w swoich Okręgowych Biurach Poselskich, radni w Sejmikach Wojewódzkich czy radni w Radach Miast czy też Gmin, także są w większości przedstawicielami partii, która wygrała wybory parlamentarne czy też samorządowe. Biurami Poselskimi kierują dyrektorzy, a sprawami organizacyjnymi zajmują się sekretarki. Marszałkowie oprócz dyrektorów ich gabinetów mają także osobistych asystentów, którzy pilnują terminów spotkań, posiedzeń komisji itp. Prezydenci miast czy też wojewodowie działają na podobnych zasadach. W niektórych przypadkach dopuszczalne jest zatrudnienie tzw. ,,sympatyków” poszczególnych formacji partyjnych.

W pracy polityka niebezpieczna jest sytuacja, kiedy dążenie do władzy nie staje się celem dla dobra wspólnego, w zawodzie polityka chodzi bowiem o władzę w służbie idei. Wyborcy przede wszystkim wymagają, żeby politycy byli ludźmi prawymi, roztropnymi, uznającymi różne racje i szukającymi wielu dróg porozumienia dla dobra ogółu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę