Rynek pracy - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Rynek pracy

Informacje ogólne: Projekt „Monitoring Pracy i Pobytu w celach zarobkowych Cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" (MPPC) nr POPC.02.01.00-00-0093/18, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.1...

Resort pracy od wielu lat wspiera system edukacji ustawicznej, uznając modernizację oferty szkoleniowej za niezbędną dla efektywnej aktywizacji zawodowej i społecznej obywateli, w szczególności osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Projekt Phare 2000 "Krajowy system szkolenia zawodowego" był kontynuacją wielu...

Problematyka kształcenia dorosłych zajmuje od mniej więcej dekady bardzo ważne miejsce wśród priorytetów rozwojowych wielu krajów oraz organizacji międzynarodowych. Związane jest to z kryzysem demograficznym i starzeniem się społeczeństw w krajach wysokorozwiniętych oraz rosnącymi wymaganiami nowoczesnej gospodarki w...

Raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców i pracowników oraz przedstawicieli instytucji partnerstwa społecznego (organizacji związkowych i pracodawców). Celem głównym badań była identyfikacja podstawowych determinant kształcenia ustawicznego osób dorosłych o charakterze systemowym, które mogłyby...

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę