Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Informacja o projekcie: Projekt „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji –  INFODORADCA+",  współfinasowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś...

Z dniem 31.12.2020 r.  zakończono realizację Projektu Krajowe Centrum Eurodoradztwa finansowanego ze środków Programu Erasmus+ w okresie kontraktowym 2018 - 2020. Celem projektu „Eurodoradztwo Polska" było wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w Europie. Zadania...

Propozycja decyzji Parlamentu Europejskiego  i Rady Europy ustanawiająca zintegrowany program działań w obszarze kształcenia przez całe życie ​Program lokuje się w zamierzeniach dotyczących rozwoju Wspólnoty. Jego cele zasadnicze to: rozwój jakości LLL, promocja innowacji w wymiarze europejskim; wzmocnienie...

Program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób w wieku niemobilnym "PROGRAM 45/50 PLUS" Zasady przyznawania środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę