Rynek pracy - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Rynek pracy

Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec marca 2024 r.

 

wykres statystyki

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansuje projekty pilotażowe, realizowane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, mające na celu przetestowanie nowych metod współpracy z klientami,  sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom. Projekty zostały wyłonione do realizacji w dwóch naborach. ...

Minister właściwy ds. pracy, po wejściu w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 103) może dofinansować z Funduszu Pracy koszty szkoleń z języka polskiego dla wykonujących zawody...

Wielojęzyczna witryna dla cudzoziemców została zrealizowana w ramach projektu „ Monitoring Pracy i Pobytu w celach zarobkowych Cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej " (MPPC) nr POPC.02.01.00-00-0093/18. W ramach Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) umożliwiono cudzoziemcom zapoznanie się...

Informacja o projekcie: Projekt „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji –  INFODORADCA+",  współfinasowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś...

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

partners

shortcut-links

 go-to-top