Informacje o PO WER na nowej stronie internetowej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 14 listopada 2016 r. informacje dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wdrażanego przez WUP w Zielonej Górze zamieszczane będą w nowym serwisie internetowym pod...

Korekta listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój wyraziła zgodę na nadkontraktację środków w ramach konkursu nr...

Informacja dla klientów WUP

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 26 do 28 października br. pracownicy wydziałów zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w...

Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Minister Rozwoju i Finansów w dniu 14 października 2016 roku ogłosił komunikat dotyczący zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu...

Informacja o uznawaniu zaliczek za kwalifikowalne

Szanowni Państwo, W załączniku przekazujemy informację z Ministerstwa Rozwoju dotyczącej uznawania za kwalifikowalne zaliczek rozliczanych przez beneficjentów w przekładanych przez nich wnioskach o płatność ...

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16, Program Operacyjny...

„Pełno spraw dla niepełnosprawnych” – spotkanie informacyjne w Zielonej Górze 18.10.2016 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne pod nazwą „Pełno spraw dla niepełnosprawnych", które odbędzie...

Czwarta umowa o dofinansowanie projektu podpisana w ramach konkursu PO WER z 2015 r.

Informujemy, że w dniu 14 września 2016 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.02-08-0180/15-00 z Beneficjentem – Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara, do projektu pt. Krok do aktywności,...

Materiał dotyczący wkładu niepieniężnego w ramach projektów POWER

Szanowni Państwo, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju opracował w sierpniu 2016 r. materiał dotyczący wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. ...

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 1 września 2016 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16. Zmianie uległy: Ogłoszenie o konkursie – zmiana wysokości alokacji...

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 lipca 2016 r. zatwierdzona została nowa, piąta wersja, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) PO WER. Dokument dostępny jest na stronie internetowej ...

Nakręć się na sukces – konkurs z nagrodami

Ministerstwo Rozwoju oraz portal Interia.pl ogłosiły konkurs, dzięki któremu można wypromować swój biznes czy ciekawy pomysł zrealizowany dzięki Funduszom Europejskim. Aby wziąć w nim udział, do 15 października 2016 r. należy...

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – Posiedzenie KOP 2 sierpnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 1 sierpnia 2016 r. do oceny merytorycznej przeprowadzanej w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16,  (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 W sparcie osób młodych...

Kolejny wniosek o dofinansowanie projektu zakwalifikowany do oceny formalnej – Posiedzenie KOP 27.07.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 26 lipca 2016 r. do oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16,  (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 W sparcie osób młodych...

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej – Posiedzenie KOP 22.07.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 21 lipca 2016 r. do oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16,  (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 W sparcie osób młodych...

Trzecia umowa o dofinansowanie projektu podpisana w ramach konkursu PO WER z 2015 r.

Informujemy, że w dniu 12 lipca 2016 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.02-08-0170/15-00 z Beneficjentem – Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek, do projektu pt....

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej – Posiedzenie KOP 14.07.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 13 lipca 2016 r. do oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16,  (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 W sparcie osób młodych...

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 22 czerwca 2016 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16.   Zmianie uległy: Strona tytułowa – zmiana terminu naboru wniosków o...

Konsultacje założeń do Rocznego Planu Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2017

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu prac nad Rocznym Planem Działania (RPD) PO WER na rok 2017. Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze planuje przeprowadzić szerokie konsultacje założeń do dokumentu....

Newsletter Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o możliwości zapisywania się do newslettera w ramach strony internetowej www.power.gov.pl . Zachęcamy do bieżącego korzystania ze strony internetowej Programu Operacyjnego Wiedza...

Kolejna korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

Przedstawiamy skorygowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Druga umowa o dofinansowanie projektu podpisana w ramach konkursu PO WER

Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2016 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.02-08-0095/15-00 z Beneficjentem – Kontraktor Sp. z o.o., do projektu pt. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla...

Informacja na temat realizacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w osi I Osoby młode na rynku pracy nie ma możliwości realizacji samego wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy i jest ono realizowane...

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 3 czerwca 2016 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16. Zmianie uległy: Strona tytułowa – zmiana terminu naboru wniosków o...

Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

Przedstawiamy skorygowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż 31 maja 2016 r. dokonano drugiej zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16.   Zmianie uległy: Rozdział 3.4 Ocena formalna wniosku o dofinansowanie...

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach konkursu PO WER

Informujemy, że została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO WER, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, nr konkursu...

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 24 maja 2016 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16. Zmianie uległy: Treść ogłoszenia o konkursie, Rozdział 1 pkt 1.2 Kwota...

Spotkanie na temat projektów pozakonkursowych

20 maja br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z dyrektorami oraz przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego. Zebranie poświęcone było zagadnieniom związanym z realizacją...

Odwołane spotkanie informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące naboru projektów w ramach POWER planowane na 23 maja 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 23 maja br. spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 1.2 POWER (nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16) nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń. Wszystkich...

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru projektów konkursowych w ramach POWER

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy 19 maja br. odbyło się spotkanie informacyjne, na które zaprosiliśmy  beneficjentów przygotowujących się do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach...

Wzór oświadczenia uczestnika projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Szanowni Państwo, w związku z rekomendacją z audytu Komisji Europejskiej dotyczącą konieczności zapewnienia weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektów Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Instytucja...

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER (nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16)

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 25 kwietnia 2016 r. w ramach Programu...

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr: POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15 – maj 2016 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że uległ zmianie wzór umowy o dofinansowanie projektu, wyłonionego w drodze konkursu w ramach Działania 1.2 PO WER. Zmianie ulega treść załącznika 11 do wzoru umowy. Wzór umowy...

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament EFS w Ministerstwie Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował aktualizację materiału dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów...

Komunikat dotyczący Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

Szanowni Państwo, w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Rozwoju, znak DKF.IV.250.15.2016.MT, z dnia 18 kwietnia 2016 r. informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opracował zalecenia dotyczące sposobu postępowania, które...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku...

Ostatnia - dwunasta umowa o dofinansowanie w ramach naboru PUP w 2016 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o ostatniej zawartej umowie o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 nr...

Jedenasta umowa o dofinansowanie w ramach naboru PUP w 2016 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o przedostatniej zawartej umowie o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 nr...

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr: POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że uległ zmianie wzór umowy o dofinansowanie projektu, wyłonionego w drodze konkursu w ramach Działania 1.2 PO WER. Aktualny, minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu...

Roczny Plan Działania PO WER na 2016 r. - zmiana 1.2

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie Uchwały nr 55 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie...

Kolejna umowa o dofinansowanie w ramach naboru PUP w 2016 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o kolejnej zawartej umowie o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 nr...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15 w...

Kolejna umowa o dofinansowanie w ramach naboru PUP w 2016 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o kolejnej zawartej umowie o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 nr...

Pierwsze umowy w ramach naboru PUP w 2016 podpisane

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o zawartych umowach o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 nr...

Wojewódzki Urząd Pracy na Targach Pracy

Pracownicy Punktu Informacyjnego Europejskiego Funduszu Pracy 16 marca br. uczestniczyli w Targach Pracy, które zorganizowało Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stoisko WUP reprezentowało również Centrum Informacji i...

Informacja o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu

Uprzejmie informujemy, że z powodu trwających prac Komisji Oceny Projektów, w tym rozpoczęcia procesu negocjacji, który stanowi część oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, termin rozstrzygnięcia konkursu nr...

Spotkanie informacyjne dotyczące planowanego uruchomienia naborów projektów pozakonkursowych w ramach POWER 2014-2020 oraz RPO Lubuskie 2020

22 lutego br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego uruchomienia naboru projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

Zaktualizowany plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z Zaktualizowanym planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce załączonym poniżej. Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowany dokument został umieszczony na stronie...

Zmiana nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków powiatowych urzędów pracy z dnia 28 stycznia 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza zmianę do ogłoszenia z 28 stycznia 2016 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2016 w ramach Osi...

Ogłoszenie o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu...

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok   Szanowni Państwo, W dniu 13 stycznia 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pomocy...

Sprostowanie do Informacji na temat oceny wniosków o dofinansowanie dotyczącej konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15 z dnia 12.01.2016

Uprzejmie informujemy, iż Członkowie Komisji Oceny Projektów są na etapie oceny formalno–merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15. Obecnie trwa analiza kart i...

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż termin rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15 planowany jest na koniec lutego 2016 r.

Poradnik poświęcony zasadzie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju wydało publikację „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami". Są w niej wskazówki dla beneficjentów, jak przygotować...

Informacja na temat oceny wniosków o dofinansowanie dotycząca konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Członkowie Komisji Oceny Projektów dokonali oceny formalno–merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15. Obecnie, zgodnie z...

Informacje dotyczące uruchomienia i funkcjonowania Bazy Konkurencyjności.

Szanowni Państwo, W dniu 7 grudnia 2015 r. udostępniono docelową Bezę konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020. Nowe narzędzie dostępne jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl ...

Roczny Plan Działania PO WER na 2016 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie Uchwały nr 31 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 24 listopada 2015 r. w...

Instrukcja multimedialna SL2014

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Instrukcję multimedialną SL2014 (wersja 1.0 z 18.12.2015 r.). Materiał jest przeznaczony dla beneficjentów korzystających z aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego -...

Rekomendacje w zakresie sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo, poniżej przekazujemy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: Nawiązując do ustalenia audytu Komisji Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwestionującego prawidłowość...

Poradnik dla udzielających zamówień publicznych

Informujemy, że Komisja Europejska na swojej stronie internetowej opublikowała dokument pn. „Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów...

Nowy wzór umowy o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe

Informuję, że Instytucja Zarządzająca PO WER przekazała nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu PO WER rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe. Zgodnie z zaleceniem, wzór ten będzie obowiązywał dla konkursu nr:...

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2015 rok

Szanowni Państwo, W dniu 8 września 2015 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na 2015 r. Poniżej zamieszczamy krótki opis projektu: celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia...

Odwołane spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER planowane na dzień 17 września 2015 r. w Gorzowie Wielkopolskim

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na dzień 17 września br. spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER nie odbędzie się. Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 3 sierpnia br....

Odwołane spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER planowane na dzień 10 września 2015 r. w Gorzowie Wielkopolskim

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na dzień 10 września br. spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER nie odbędzie się. Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 3 sierpnia br....

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 3 sierpnia br. w ramach Programu Operacyjnego...

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Instytucja Pośrednicząca PO WER) informuje, iż w dniu 2 września 2015 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15. Zmianie uległy: Rozdział 1, Podrozdział...

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 3 sierpnia br. w ramach Programu Operacyjnego...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy , Działania 1.2 Wsparcie osób młodych...

Wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze zatrudnienia

W załączeniu zamieszczono Wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze zatrudnienia (Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu...

Konsultacje zestawienia standardu i cen rynkowych

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, zaprasza do zgłaszania...

Pierwsze umowy w ramach PO WER podpisane

24 czerwca br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podpisanie umów z powiatowymi urzędami pracy na dofinansowanie pierwszych projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ze...

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015, nr...

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015, nr...

1 lipca rusza Baza Konkurencyjności dla beneficjentów PO WER

Zgodnie z komunikatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 1 czerwca 2015 r., zamieszczonym w załączniku poniżej, od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zobowiązani są do stosowania zasady...

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015, nr...

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015, nr...

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o kolejnych projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015, nr...

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015, nr...

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że „Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020" zostały opublikowane na Portalu Funduszy Europejskich: ...

Trzecia zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza trzecią zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi...

Zatwierdzone nowe dokumenty dla PO WER

Informujemy, że 27 marca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokument zawiera między innymi ogólny opis...

Druga zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza drugą zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi...

WUP na spotkaniu poświęconym dotacjom na założenie firmy

1 kwietnia br. pracownik Punktu Informacyjnego EFS działającego w naszym urzędzie brał udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze. Było to kolejne...

Zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej...

Ogłoszenie o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu...

Procedury związane z naborem projektów pozakonkursowych

W związku z planowanym naborem projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy zamieszczamy Instrukcje Wykonawcze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w...

Spotkanie informacyjne dotyczące planowanego uruchomienia naboru projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1, POWER 2014-2020

W dniu 5 marca br., w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego uruchomienia naboru projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1, Programu Operacyjnego Wiedza...

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca (IZ) PO WER udostępniła System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).   SOWA jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z...

Gwarancje dla młodzieży – spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy

W dniu 29 stycznia br., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji Inicjatywy Gwarancja dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Spotkanie informacyjno - promocyjne PO WER

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 budzi wiele pytań i wątpliwości. O skali zainteresowania tym tematem świadczy duża liczba gości uczestniczących w zorganizowanym w dniu 27 stycznia 2015 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w...

Podpisanie Porozumienia w sprawie systemu realizacji PO WER

Na podstawie Porozumienia powierzono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Zielonej Górze funkcję Instytucji Pośredniczącej w regionie dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER). Alokacja PO WER dla...

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym realizacji inicjatywy Gwarancja dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.12.2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.