Wyszukiwarka opisów zawodów - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych
Kod: 723302
Synteza: Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami instaluje, konserwuje i naprawia dźwignice (suwnice, żurawie, dźwigi, wyciągi towarowe, dźwignice linotorowe, wciągarki, wciągniki, podesty ruchome itp.) służące do pionowego lub poziomego przemieszczania ładunków i osób na niewielkie odległości, w ruchu przerywanym.
Zadania zawodowe: instalowanie nowych urządzeń dźwignicowych zgodnie z dokumentacją techniczną;
przeprowadzanie przewidzianych instrukcją przeglądów okresowych urządzenia - sprawdzanie stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowania, działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych, działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych oraz sprawdzanie przez oględziny stanu konstrukcji nośnej, w tym połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych, prowadnic i ich zamocowania oraz instalacji ochrony przeciwporażeniowej;
wyłączanie urządzenia z ruchu w przypadku stwierdzenia usterek zagrażających bezpieczeństwu użytkowników i powiadamianie o tym fakcie przełożonego;
bieżące usuwanie usterek i innych niesprawności w działaniu urządzenia;
wykonywanie prac konserwacyjnych - czyszczenie i smarowanie poszczególnych elementów i zespołów oraz uzupełnianie smarów i olejów, kontrola i regulacja poszczególnych mechanizmów i zespołów, wykonywanie drobnych napraw oraz wymiana zużytych części;
odnotowywanie w dzienniku konserwacji faktu przeprowadzenia przeglądu, wniosków oraz dokonanych napraw lub wymiany zespołów, części lub elementów;
typowanie zespołów do remontu;
demontaż urządzenia w celu usunięcia wadliwych części i przeprowadzenia napraw oraz montaż urządzenia po naprawie;
przeprowadzanie prób po naprawach oraz regulacja poszczególnych elementów i urządzeń zabezpieczających;
uczestniczenie w badaniach okresowych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego.
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie prac innych pracowników przy realizowanych zadaniach;
wykonywanie prac konserwacyjnych innych urządzeń transportu bliskiego (np. wózki jezdniowe podnośnikowe, schody i chodniki ruchome) - w przypadku posiadania stosownych uprawnień.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę