Wyszukiwarka opisów zawodów - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista do spraw zarządzania w oświacie
Kod: 235913
Synteza: Planuje, realizuje i kontroluje działalność placówek edukacyjnych; organizuje proces pedagogiczny zgodnie z zasadami prawa oświatowego; analizuje wyniki sprawdzianów i egzaminów; organizuje przebieg rekrutacji do szkół wszystkich typów; współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie różnego rodzaju dokumentów regulujących funkcjonowanie placówki edukacyjnej takich jak: statut szkoły, zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, prawa i obowiązki ucznia, plany nauczania, rozkłady zajęć, plan nadzoru pedagogicznego itp.;
 • współpraca w przygotowywaniu różnego rodzaju programów działania: programu finansowego, wychowawczego, sportowego, artystycznego szkoły,
 • organizowanie procesu pedagogicznego placówki edukacyjnej;
 • analizowanie potrzeb kadrowych placówki edukacyjnej;
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów: wychowawczych, finansowych, kadrowych placówki edukacyjnej we współpracy z władzami oświatowymi i samorządowymi;
 • planowanie i organizowanie procesów ewaluacji oraz posługiwanie się różnorodnymi narzędziami w toku ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w placówce edukacyjnej;
 • doskonalenie efektów pracy placówki edukacyjnej;
 • opracowywanie zasad i organizowanie przebiegu rekrutacji uczniów do szkoły;
 • analizowanie wyników sprawdzianów i egzaminów w szkołach różnych poziomów i typów kształcenia;
 • wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów kształcenia;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w placówkach edukacyjnych;
 • budowanie wizerunku placówki edukacyjnej w społeczności lokalnej za pomocą różnego rodzaju akcji społecznych i imprez promujących działania edukacyjne;
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego;
 • prezentowanie i upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej placówki oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach;
 • stosowanie przepisów regulujących różnorodne aspekty funkcjonowania instytucji edukacyjnej;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • pełnienie funkcji dyrektora bądź zastępcy dyrektora placówki edukacyjnej;
 • kierowanie lub zarządzanie projektami badań dotyczących innowacji i zmian w edukacji;
 • budowanie programów profilaktycznych, (np. zapobiegających narkomanii wśród młodzieży), uwzględniających potrzeby i uwarunkowania społeczności lokalnej skupionej wokół szkoły.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę